DO­LAR OSLABIO I TREĆI

TJE­DAN ZAREDOM

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na svjet­skim va­lut­nim tr­ži­šti­ma do­lar je oslabio i proš­lo­ga tjed­na, tre­ćeg zaredom, jer su ula­ga­či oprez­ni na­kon što je no­vi pred­sjed­nik SAD-a Do­nald Trump ka­zao da ja­ki do­lar šte­ti ame­rič­kim iz­voz­ni­ci­ma. Te­čaj eura pre­ma do­la­ru po­ras­tao je proš­lo­ga tjed­na 0,50 pos­to, na 1,0695 do­la­ra. Do­la­rov in­deks, ko­ji po­ka­zu­je vri­jed­nost ame­rič­ke u od­no­su na šest naj­važ­ni­jih svjet­skih va­lu­ta, skliz­nuo je proš­lo­ga tjed­na oko 0,3 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.