Da­bo pre­ko DORH-a po­ku­ša­va sru­ši­ti na­tje­ča­ja za pla­žu Zr­će

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

U Mi­nis­tar­stvu pro­me­ta me­đu­tim, u ras­pi­si­va­nju na­tje­ča­ja za kon­ce­si­ju ne vi­de ni­šta spor­no, jer za to pos­to­ji za­kon­ska os­no­va

Gra­do­na­čel­nik No­va­lje An­te Da­bo ne odus­ta­je od ru­še­nja na­tje­ča­ja za Zr­će, te tuž­be s ocje­nom us­tav­nos­ti Od­lu­ke o kon­ce­si­oni­ra­nju di­je­la po­pu­lar­ne pla­že, ko­ju je do­ni­je­la skup­šti­na Lič­ko senj­ske žu­pa­ni­je. Po­t­vr­dio nam je to u po­ne­dje­ljak sam Da­bo, ko­ji tvr­di da je HDZ, ko­ji či­ni ve­ći­nu u žu­pa­nij­skog skup­šti­ni, po­žu­rio s na­tje­ča­jem pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra, na šte­tu No­va­lje, po­du­zet­ni­ka te sa­mog Zr­ća. Ka­ko je poz­na­to, po­čet­kom si­ječ­nja Žu­pa­ni­ja je ras­pi­sa­la na­tje­čaj za da­va­nje kon­ce­si­je za gos­po­dar­sko ko­ri­šte­nje di­je­la pla­že ko­ji se na­la­zi na po­mor­skom do­bru, i to na 20 go­di­na za po­čet­nih 65,5 mi­li­ju­na ku­na. Kao i u Žu­pa­ni­ji, i u Mi­nis­tar­stvu pro­me­ta me­đu­tim, u ras­pi­si­va­nju na­tje­ča­ja za kon­ce­si­ju ne vi­de ni­šta spor­no, jer za to pos­to­ji za­kon­ska os­no­va, zbog če­ga dr­že da će se na­tje­čaj ured­no pro­ves­ti.

“Kroz ne­ko­li­ko da­na Grad No­va­lja će pod­ni­je­ti zah­tjev Vi­so­kom uprav­nom su­du u Za­gre­bu za ocje­nu za­ko­ni­tos­ti Od­lu­ke o kon­ce­si­oni­ra­nju pla- že Zr­će, te će­mo pod­ni­je­ti pod­ne­sak Dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu o Od­lu­ci ko­ja do­vo­di u za­blu­du po­ten­ci­jal­ne po­nu­đa­če”, iz­ja­vio je Da­bo. Os­nov­nim pro­ble­mom sma­tra ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja pri­je do­no­še­nja Ur­ba­nis­tič­kog pla­na ure­đe­nja tu­ris­tič­ke zo­ne Zr­će, što je tre­ba­lo bi­ti go­to­vo do kraja ove go­di­ne.

“Od po­nu­di­te­lja se tra­ži da dos­ta­ve idej­ni pro­jekt ure­đe­nja pla­že Zr­će i Uvje­re­nje Uprav­nog odje­la za gra­di­telj­stvo, no pri­je do­no­še­nja UPUa ni­je mo­gu­će iz­da­va­ti ni­kak­ve uvje­te ili uvje­re­nja o us­kla­đe­nos­ti idej­nog rje­še­nja ure­đe­nja pla­že Zr­će sa pros­tor­no­plan­skom do­ku­men­ta­ci­jom”, po­jaš­nja­va gra­do­na­čel­nik.

Kao po­ten­ci­jal­ni kon­ce­si­ona­ri spo­mi­nju se lo­kal­ni igra­či, a spe­ku­li­ra se da će zbog vi­so­ke ci­je­ne kon­ce­si­je ula­ga­nje bi­ti naj­vi­še is­pla­ti­vo već pri­sut­nim vlas­ni­ci­ma klu­bo­va ko­ji se na na­tje­čaj pri­jav­lju­ju kroz za­jed­nič­ku tvrt­ku Black She­ep (Kalyp­so no­valj­skog ugos­ti­te­lja Bo­ri­sa Šu­lji­ća, Pa­paya Oz­re­na Bru­no­vi­ća i Iva­na Buš­lje­te, Aqu­ari­us Mi­ljen­ka Za­dre, Ane Bram i Zri­na Al­pe­za te Noa u vlas­niš­tvu Iva­na Jo­ki­ća i Zlat­ka Ba­la­ška).

Oni se i da­lje ne že­le iz­jaš­nja­va­ti, a nes­luž­be­no doz­na­je­mo da će po­nu­di­ti znat­no vi­šu ci­je­nu od po­čet­ne, ka­ko bi iz­bje­gli da im na Zr­će do­đe net­ko iz­va­na i pok­va­ri pla­no­ve.

DINO STANIN/PIXSELL

Zr­će je pre­ras­lo u par­ty des­ti­na­ci­ju svjet­skog gla­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.