Proizvođači tra­že rigoroznije kontrole

Uvoz krumpira La­ni je ras­tao 20%, a do­ma­će uz­ga­ji­va­če bri­nu tre­će zem­lje i pes­ti­ci­di ko­ji su kod nas za­bra­nje­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Ro­ba je čes­to ot­kup­lje­na iz dru­gih ze­ma­lja pa pre­pa­ki­ra­na i pla­si­ra­na na na­še tr­ži­šte. Pi­ta­nje je tko to za­is­ta pro­izvo­di i u kak­vim uvje­ti­ma

Uvoz krumpira u pr­vih de­vet mje­se­ci 2016. go­di­ne iz­no­sio je 13,2 mi­li­ju­na eura što je 20 pos­to vi­še no la­ni. U is­tom raz­dob­lju u iz­vez­li smo ga u vri­jed­nos­ti od 811,663 eura, što je pad od 73 pos­to u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu.

Na pro­ble­me ko­je do­no­si uvoz­ni krum­pir upo­zo­rio je Da­mir Me­sa­rić, pred­sjed­nik Udru­ge me­đi­mur­skih pro­izvo­đa­ča mer­kan­til­nog krumpira, ko­ji tvr­di da hra­na kod nas ni­je si­gur­na upra­vo zbog uvo­za po­vr­ća ko­ja ni­je to­li­ko kva­li­tet­no i ko­je ni­je kon­tro­li­ra­no kao do­ma­će.

Ri­go­roz­ne kontrole

“Jed­nos­tav­no je, hra­na ni­je si­gur­na zbog pes­ti­ci­da. I Hr­vat­ska je pri­je mo­gla ko­ris­ti­ti 150160 pre­pa­ra­ta, a da­nas je do­zvo­lje­no njih 80-ak ko­ji ni­su to­li­ko štet­ni. Na ra­zi­ni EU ko­ri­šte­nje pes­ti­ci­da je sma­nje­no upo­la od do­zvo­lje­ne do­ze no, iako EU ima ri­go­roz­ne za­ko­ne, mi u Hr­vat­skoj ih ne pro­vo­di­ma baš ta­ko ri­go­roz­no kao što bi­smo tre­ba­li”, sma­tra Me­sa­rić.

Upo­zo­ra­va ka­ko uvo­zom krumpira iz tzv. ze­ma­lja tre­ćeg svi­je­ta (ko­je ni­su dio EU) toč­ni­je zem­lje po­put BiH, Sr­bi­je, Egip­ta, ri­ski­ra­mo jer oni ko­ris­te pes­ti­ci­di ko­ji su kod nas za­bra­nje­ni.

“Hr­vat­ska pri­li­kom uvo­za tes­ti­ra sa­mo na cla­vio bak­te­ri­je, a ne na re­zi­due. Osim to­ga, ta ro­ba je čes­to ot­kup­lje­na iz dru­gih ze­ma­lja po­put Tur­ske i sa­mo pre­pa­ki­ra­na i pla­si­ra­na na na­še tr­ži­šte. Pi­ta­nje je tko to za­is­ta pro­izvo­di i u kak­vim uvje­ti­ma”, po­ža­lio se Me­sa­rić.

Na­po­mi­nje ka­ko su mno­gi od tih pes­ti­ci­da kan­ce­ro­ge­ni i pu­ni aler­ge­na, a Hr­vat­ska i da­lje uvo­zi pro­izvo­de lo­ši­je kva­li­te­te, dok, tvr­di, na­šim po­ljo­pri­vred­ni­ke edu­ci­ra­ju, kon­tro­li­ra­ju im sve od pr­ska­li­ca do tla. Is­ti­če ka­ko ro­ba ko­ja do­la­zi iz EU pro­la­zi sve kontrole,za raz­li­ku od one iz­van EU.

“Mi smo za to da hra­na ula­zi na na­še tr­ži­šte sa­mo ako je is­prav­na. Do­ma­ća pro­izvod­nja je kva­li­tet­na i ovak­vi pro­ble­mi je po­seb­no na­ru­ša­va­ju”, po­ru­ču­je Me­sa­rić.

S njim se slo­žio i Hr­vo­je Gre­gu­rić, pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce udru­ga hr­vat­skih po­vr­ća­ra, ko­ji sma­tra ka­ko su do­ma­ći proizvođači ti ko­ji bi tre­ba­li tr­ži­štu da­ti pot­pu­no zdra­vu hra­nu, a svi ko­ji se ne pri­dr­ža­va­ju pra­vil­ni­ka tre­ba­ju bi­ti kaž­nje­ni. Is­ti­če ka­ko je važ­no je da je po­vr­će pot­pu­no bez pes­ti­ci­da, a ne da ih ima i u ma­lim ko­li­či­na­ma iako su one do­zvo­lje­ne. Udru­ga hr­vat­skih po­vr­ća­ra okup­lja tris­to­ti­njak pro­izvo­đa­ča ko­ji su proš­li te­ča­je­ve za odr­ži­vu upo­tre­bu pes­ti­ci­da, a kon­tro­li­ra se i opre­ma i nji­ho­vi pro­izvo­di jer upra­vo to i jam­či kva­li­te­tu.

“Mi mo­ra­mo pro­ći tu tor­tu­ru, a zem­lje iz ko­jih uvo­zi­mo ne jer su nji­ho­ve kontrole mi­ni­mal­ne. Ape­li­ra­mo na mi­nis­tar­stvo da po­ve­ća kon­tro­lu vo­ća i po­vr­ća jer su zem­lje po­put Tur­ske, Ma­ke­do­ni­je i Sr­bi­je ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja”, za­klju­ču­je Gre­gu­rić.

Iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de objaš­nja­va­ju da Upra­va kva­li­te­te hra­ne i fi­to­sa­ni­tar­ne po­li­ti­ke pro­vo­di go­diš­nji Program pra­će­nja os­ta­ta­ka pes­ti­ci­da u i na hra­ni suk­lad­no ured­bi EU. Re­zul­ta­ti o pri­sut­nos­ti pes­ti­ci­da u krum­pi­ru u raz­dob­lju 2008. - 2015. po­ka­za­li su da ni­ti je­dan uzo­rak ni­je sa­dr­ža­vao ra­zi­nu pes­ti­ci­da iz­nad za­kon­skih gra­ni­ca tj. mak­si­mal­nih ra­zi­na os­ta­ta­ka pes­ti­ci­da (MDK) ko­je su ujed­na­če­ne za ci­je­lu EU.

Ana­li­ze tek u 2017.

Ipak, u tom sed­mo­go­diš­njem raz­dob­lju krum­pir ni­je bio pre­dvi­đen Pro­gra­mom mo­ni­to­rin­ga u 2010., 2015., a ni u 2016. go­di­ni.

“U 2016. go­di­ni iz tre­ćih ze­ma­lja u Hr­vat­sku je uve­ze­no 19 po­šilj­ki krumpira od če­ga je gra­nič­na sa­ni­tar­na in­s­pek­ci­ja u osam po­šilj­ki pro­ve­la služ­be­no uzor­ko­va­nje ra­di ut­vr­đi­va­nja os­tat­ka pes­ti­ci­da. Re­zul­ta­ti svih uze­tih uzo­ra­ka, is­pi­ta­ni u služ­be­nim la­bo­ra­to­ri­ji­ma za hra­nu, po­ka- za­li su da od­go­va­ra­ju pro­pi­sa­nim mak­si­mal­no do­pu­šte­nim ra­zi­na­ma os­ta­ta­ka pes­ti­ci­da u i na hra­ni. Na­po­mi­nje­mo da krum­pir po­ri­jek­lom iz tre­ćih ze­ma­lja mo­že do­ći na do­ma­će tr­ži­šte na na­čin da je sam uvoz pro­ve­den u ne­koj dru­goj čla­ni­ci EU iz ko­je je on­da da­lje dis­tri­bu­ira­no na za­jed­nič­ko tr­ži­šte EU, od­nos­no i na na­še tr­ži­šte ko­je se u tom slu­ča­ju ne sma­tra uvo­zom”, po­ru­ču­ju iz Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva. Na­po­mi­nju da se mo­ni­to­ring hra­ne na pri­sut­nost pes­ti­ci­da na unu­tar­njem tr­ži­štu pro­vo­di sva­ke go­di­ne suk­lad­no Go­diš­njem pro­gra­mu pra­će­nja os­ta­ta­ka pes­ti­ci­da u i na hra­ni ko­jeg do­no­si Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de, a pro­vo­de ga nad­lež­ne in­s­pek­ci­je, dak­le po­ljo­pri­vred­na, sa­ni­tar­na i ve­te­ri­nar­ska in­s­pek­ci­ja.

U tom go­diš­njem pro­gra­mu mo­ni­to­rin­ga ut­vr­đe­na je, ka­žu, vr­sta pro­izvo­da, broj uzo­ra­ka i mjes­to gdje je po­treb­no pro­ves­ti uzor­ko­va­nje kao i vr­sta pes­ti­ci­da ko­ji će se is­pi­ti­va­ti, a is­pi­ti­va­nje os­ta­ta­ka pes­ti­ci­da u krum­pi­ru ni­je obu­hva­će­no u Pro­gra­mu pra­će­nja (mo­ni­to­rin­ga) u 2016. već je pla­ni­ra­no u 2017. go­di­ni.

FOTOLIA

Uvoz­ni krum­pir kon­ku­ren­ci­ja je do­ma­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.