Go­ra­ni­ma po­moć za odr­ža­va­nje ces­ta

HC Zim­skim služ­ba­ma 20 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vr­bov­sko Ugo­vor o do­dje­li dr­žav­ne po­mo­ći za odr­ža­va­nje pro­hod­nos­ti na ne­raz­vr­sta­nim ces­ta­ma i pu­to­vi­ma u go­ran­skim gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma i ri­ječ­kom pr­ste­nu ti­je­kom zi­me, pot­pi­sa­li su ju­čer u Vr­bov­skom pred­stav­ni­ci Hr­vat­skih ces­ta i Del­ni­ca, Vr­bov­skog, Čav­la, Fu­ži­na, Je­le­nja, Kla­ne, Lo­ka­va, Ča­bra, Mr­kop­lja, Rav­ne Go­re, Skra­da, Op­ći­ne Vi­no­dol­ske, Ma­tu­lja i Brod Mo­ra­vi­ca. Hr­vat­ske ces­te pla­ni­ra­le su 20 mi­li­ju­na ku­na za su­fi­nan­ci­ra­nje zim­ske služ­be na ne­raz­vr­sta­nim ces­ta­ma. Mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić naj­a­vio je da se u 2017. pla­ni­ra ulo­ži­ti i oko 47 mi­li­ju­na ku­na u pro­jek­te Hr­vat­skih ces­ta u Gor­skom ko­ta­ru te po­zvao na­čel­ni­ke i gra­do­na­čel­ni­ke da dos­ta­ve svo­je pri­ori­te­te, obe­ćav­ši im pot­po­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.