Vlas­nik pro­pa­log Far­ma­ko­ma du­žan ban­ka­ma 250 mil. eura

Uni­šte­nje Mi­ros­lav Bo­gi­će­vić, od po­du­zet­ni­ka de­set­lje­ća do ste­ča­ja i za­tvo­ra

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pos­lov­no car­stvo ko­je je ima­lo go­diš­nji pri­hod od 600 mi­li­ju­na eura i 3500 rad­ni­ka da­nas za­poš­lja­va sa­mo 70

Aku­mu­la­to­ri Black Hor­se od 17. si­ječ­nja vi­še se ne pro­izvo­de jer je na­kon is­klju­če­nja stru­je Tvor­ni­ca aku­mu­la­to­ra u Som­bo­ru vra­ta za­tvo­ri­la i za po­s­ljed­njih 150 rad­ni­ka. Ta­ko je još jed­na kom­pa­ni­ja iz ve­li­kog pos­lov­nog car­stva Mi­ros­la­va Bo­gi­će­vi­ća do­ve­de­na do ru­ba pro­pas­ti, a kri­vac je, pre­ma miš­lje­nju rad­ni­ka - vlas­nik, pi­še Blic.

Na taj na­čin za­vr­ša­va se pos­lov­na karijera jed­nog od naj­ve­ćih sr­p­skih po­du­zet­ni­ka, ko­ji je od ti­tu­le po­du­zet­ni­ka de­set­lje­ća za­vr­šio s uni­šte­nim tvrt­ka­ma i go­le­mim du­go­vi­ma.

Ti­tu­lu po­du­zet­ni­ka go­di­ne Bo­gi­će­vić je do­bio 2011. go­di­ne od Klu­ba gos­po­dar­skih no­vi­na­ra, ka­da je bio vlas­nik 13 rud­ni­ka, mlje­ka­re, lje­va­oni­ce, tvor­ni­ce aku­mu­la­to­ra i dru­gih tvrt­ki. Pro­mje­nom vlas­ti u Sr­bi­ji, od­la­skom De­mo­krat­ske stran­ke u opo­zi­ci­ju, do­la­zi i do pro­mje­ne Bo­gi­će­vi­će­vog sta­tu­sa, a nje­go­ve tvrt­ke od­la­ze u ste­čaj i ban­krot. Pos­lov­no car­stvo ko­ja je ima­lo go­diš­nji pri­hod od 600 mi­li­ju­na eura od ne­ka­daš­njih 3500 rad­ni­ka za­poš­lja­va sa­mo 70. Naj­ve­ći dio pri­ho­da Bo­gi­će­vić je os­tva­rio eks­plo­ata­ci­jom rud­nih bo­gat­sta­va ko­je mu je dr­ža­va pro­da­la is­pod ci­je­ne, tvr­di za Blic je­dan od biv­ših vo­di­te­lja Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju.

Čvr­sto po­ve­zan s DS-om

“Dr­ža­va je pro­ci­je­nje­no rud­no bo­gat­stvo od tri mi­li­jar­de eura pro­da­la Bo­gi­će­vi­ću za 100 mi­li­ju­na eura. Pri­li­kom odre­đi­va­nja ci­je­ne rud­ni­ka ni­je se pro­cje­nji­va­la i vri­jed­nost nji­ho­vih rud­nih re­zer­vi”, objaš­nja­va su­go­vor­nik lis­ta.

“Go­to­vo sva rud­na bo­gat­stva an­ti­mo­na, olo­va, cin­ka, ali i zla­ta Sr­bi­je bi­la su nje­go­va. Rud­ni­ke je pla­ćao od 200 do 800 mi­li­ju­na di­na­ra, iako su rud­ne re­zer­ve bi­le go­le­me. Ta­ko je za rud­nik Le­ce, ko­ji je sa­da u ste­ča­ju, na draž­bi pla­tio 771 mi­li­jun di­na­ra, iako je ri­ječ o naj­ve­ćem i naj­bo­ga­ti­jem na­la­zi­štu zla­ta u Eu­ro­pi. Su­vu Re­ku kod Ra­ške pla­tio je 587 mi­li­ju­na, a os­ta­le znat­no ma­nje. Ban­ke su mu za opo­ra­vak pro­izvod­nje u rud­ni­ci­ma, bez pi­ta­nja da­va­le kre­di­te, uklju­ču­ju­ći i Svjet­sku ban­ku, u vri­jed­nos­ti od go­to­vo mi­li­jar­du eura. Iz­gle­da da je taj no­vac za­vr­ša­vao i u dže­po­vi­ma nje­go­vih po­li­tič­kih men­to­ra, pri­je sve­ga iz De­mo­krat­ske stran­ke”, tvr­di iz­vor Bli­ca.

Ka­ko na­vo­di list, da­nas vr­lo bli­zak pre­mi­je­ru Alek­san-

dru Vu­či­ću, 2012. go­di­ne, po na­go­vo­ru ta­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Bo­ri­sa Ta­di­ća i za po­tre­be nje­go­ve stran­ke Bo­gi­će­vić je ku­pio i tri ugled­ne me­dij­ske ku­će: Po­li­ti­ku, No­vos­ti i Dnev­nik. To je bio i po­če­tak nje­go­vog kraja jer je De­mo­krat­ska stran­ka iz­gu­bi­la, a a Vu­či­ćev SNS Bo­gi­će­vi­ća ni­je tre­bao. “Nes­ta­le su su­bven­ci­je dr­ža­ve, fi­nan­ci­ra­nje iz Ra­zvoj­nog fon­da, ban­ke su za ne­kad pr­vok­las­nog kli­jen­ta od dr­žav­nog zna­ča­ja za­tvo­ri­le vra­ta za kre­di­ti­ra­nje, pa se pos­lov­no car­stvo po­du­zet­ni­ka de­set­lje­ća ra­su­lo u di­je­lo­ve. Sa­da sve te pov­las­ti­ce umes­to nje­ga ko­ris­te ne­ki novi taj­ku­ni, dok je on pred ban­kro­tom. Bo­gi­će­vi­ćev Far­ma­kom, ne- kad jed­na od naj­moć­ni­jih sr­p­skih kom­pa­ni­ja, pre­ma iz­vje­šta­ju Agen­ci­je za pri­vred­ne re­gis­tre, 2015. go­di­ne bio je naj­ve­ći gu­bi­taš u Sr­bi­ji”, ka­že pro­fe­sor eko­no­mi­je Mla­đen Ko­va­če­vić. Sa­mo ban­ka­ma je du­žan 250 mi­li­ju­na eura.

'Net­ko sve že­li jef­ti­no uze­ti'

Bo­gi­će­vić je za­vr­šio u za­tvo­ru 2014. go­di­ne, ali ne zbog ne­za­ko­ni­tih pri­va­ti­za­ci­ja, već zbog zlo­upo­ra­ba s kre­di­ti­ma, ko­ji­ma je Pri­vred­nu ban­ku Be­ograd ošte­tio za 1,75 mi­li­jar­di di­na­ra. Nje­go­vo ime se ne na­la­zi ni na spi­sku 24 spor­ne pri­va­ti­za­ci­je, jer je ve­ći­nu pro­pa­lih dr­žav­nih tvrt­ki ku­po­vao na draž­ba­ma, i to po po­čet­noj ci­je­ni.

“Mo­je kom­pa­ni­je su do­ve­de­ne na rub pro­pas­ti i pro­da­ju se jef­ti­no jer su u ste­ča­ju i ban­kro­tu. Ta­kav sce­na­rij je na­prav­ljen u po­li­tič­koj ku­hi­nji i ja sam ga pre­dvi­dio 2012. go­di­ne. Imo­vi­nu Far­ma­ko­ma je poz­na­ta svjet­ska ku­ća pro­ci­je­ni­la na 400 mi­li­ju­na eura, a imo­vi­nu rud­ni­ka i rud­na bo­gat­stva na 2,5 mi­li­jar­di do­la­ra. To bo­gat­stvo sa­da net­ko bli­zak ovoj vlas­ti že­li jef­ti­no uze­ti”, ka­že Bo­gi­će­vić.

PD

Mi­ros­lav Bo­gi­će­vić za­vr­šio je u za­tvo­ru 2014. zbog zlo­upo­ra­be kre­di­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.