NJEMAČKA OČE­KU­JE UBR­ZA­NJE RAS­TA CI­JE­NA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

In­fla­ci­ja u Nje­mač­koj mo­gla bi u si­ječ­nju do­seg­nu­ti dva pos­to, po­du­pr­ta vi­šim ci­je­na­ma ener­gi­je, upo­zo­ri­la je u po­ne­dje­ljak njemačka sre­diš­nja ban­ka, po­ja­ča­va­ju­ći pri­ti­sak na Europ­sku sre­diš­nju ban­ku (ECB) da sma­nji op­sež­ne po­ti­caj­ne mje­re. “Zbog zna­čaj­nog po­ve­ća­nja dnev­nih pro­sječ­nih ci­je­na naf­t­nih pro­izvo­da stopa (in­fla­ci­je) mo­gla bi već u si­ječ­nju do­seg­nu­ti dva pos­to”, upo­zo­ri­li su iz Bun­de­sban­ka. Ti­me bi in­fla­ci­ja u naj­ve­ćem eu­rop­skom gos­po­dar­stvu pr­vi pu­ta u če­ti­ri go­di­ne do­seg­nu­la ra­zi­nu ko­ju u euro­zo­ni ci­lja Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka (ECB). U pro­sin­cu je in­fla­ci­ja u 19-čla­noj euro­zo­ni iz­no­si­la 1,1 pos­to, pri če­mu je u Nje­mač­koj iz­no­si­la 1,7 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.