Središnje ban­ke povećavaju ula­ga­nja u di­oni­ce i obveznice

Otva­ra­ju tre­zo­re Po­tra­ga za vi­šim pri­no­si­ma ‘upoš­lja­va’ 11 bi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TO­MIS­LAV PILI

Okruž­je ni­skih ka­mat­nih stopa po­ti­če središnje ban­ke na ri­zič­ni­ja ula­ga­nja

Di­oni­ce i obveznice kom­pa­ni­ja pr­vi su iz­bor sre­diš­njih ban­ka­ra u za­pad­nim dr­ža­va­ma na pi­ta­nje gdje na­mje­ra­va­ju ulo­ži­ti go­le­me de­viz­ne pri­ču­ve. Ka­ko na­vo­di Wall Stre­et Jo­ur­nal,središnje ban­ke sve vi­še tra­že ri­zič­ni­ju imo­vi­nu ko­ja bi im do­ni­je­la vi­še pri­no­se na imo­vi­nu. Pa­ra­dok­sal­no jest što su okruž­je ni­skih ka­mat­nih stopa ko­je po­ti­ču na ri­zič­ne inves­ti­ci­je stvo­ri­le upra­vo središnje ban­ke.

“Ka­da su pri­no­si 2014. pos­ta­li vr­lo ni­ski ili bli­zu nu­le, od­lu­či­li smo po­če­ti ula­ga­ti u di­oni­ce”, is­ti­če Jar­no Il­ves, di­rek­tor inves­ti­ci­ja fin­ske sre- diš­nje ban­ke. Do­da­je ka­ko ta ban­ka pla­ni­ra u na­red­nom raz­dob­lju po­ve­ća­ti ula­ga­nja u di­oni­ce. Slič­no vri­je­di i za švi­car­sku sre­diš­nju ban­ku (SNB) ko­ja “sje­di“na go­le­mih 645 mi­li­jar­di fra­na­ka de­viz­nih re­zer­vi. Još 2009. u di­oni­ce je bi­lo ulo­že­no sve­ga se­dam pos­to švi­car­skih pri­ču­va, a sa­da je udjel na­bu­jao na 20 pos­to.

Švi­car­ci su ulo­ži­li, me­đu os­ta­lim, u Ap­ple, ExxonMo­bil i Mi­cro­soft. Fin­ski i švi­car­ski pri­mje­ri ni­su usam­lje­ni. Pre­ma ne­dav­no objav­lje­nom is­tra­ži­va­nju Inves­ca pro­ve­de­nom me­đu 18 sre­diš­njih ba­na­ka u svi­je­tu, 80 pos­to je od­go­vo­ri­lo ka­ko na­mje­ra­va po­ve­ća­ti ula­ga­nja u di­oni­ce, a 43 pos­to tvr­di da će ulo­ži­ti u kor­po­ra­tiv­ne obveznice. Po­ve­ća­nje pri­ču­va kroz ula­ga­nja u vri­jed­nos­ni­ce ni­su ne­poz­na­ni­ca ni Hr­vat­skoj na­rod­noj ban­ci (HNB). Pre­ma po­da­ci­ma iz Bil­te­na za stu­de­ni, u ruj­nu proš­le go­di­ne u ino­zem­ne vri­jed­nos­ne pa­pi­re u de­vi­za­ma ulo­že­no je 73 mi­li­jar­de ku­na što je 40 pos­to vi­še ne­go kra­jem 2010. go­di­ne. Me­đu­tim, sta­tis­ti­ka HNBa ne ot­kri­va vr­stu tih vri­jed­nos­ni­ca.

O ko­li­kom se po­ten­ci­ja­lu na glo­bal­nom pla­nu ra­di go­vo­ri i po­da­tak MMFa da su ukup­ne de­viz­ne pri­ču­ve u svi­je­tu na­ras­le na 11 bi­li­ju­na do­la­ra. Još 1995. iz­no­si­le su sve­ga 1,4 bi­li­ju­na do­la­ra.

FOTOLIA

Čak 80 pos­to ba­na­ka tvr­di da će po­ve­ća­ti ula­ga­nja u di­oni­ce, a 43 pos­to u dug po­du­ze­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.