MRŠIĆ KU­PIO PA­KET OD 50 DI­ONI­CA PODRAVKE

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Pred­sjed­nik Upra­ve Podravke Zvo­ni­mir Mršić ku­pio je proš­lo­ga če­t­vrt­ka 50 di­oni­ca te kom­pa­ni­je, objav­lje­no je u po­ne­dje­ljak na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma Za­gre­bač­ke bur­ze. Mršić je taj pa­ket ste­kao za 19.244,50 ku­na ku­piv­ši di­oni­ce po pro­sječ­noj ci­je­ni od 384,89 ku­na. Pre­ma tr­go­vin­skim po­da­ci­ma za 19. si­je­čanj, to je bi­la go­to­vo naj­vi­ša pos­tig­nu­ta ci­je­na. Di­oni­com Podravke u po­ne­dje­ljak se tr­go­va­lo po ne­što vi­ših 394,99 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.