Agro­kor i ki­ne­ski Ali­ba­ba pre­go­va­ra­ju o su­rad­nji

Sa­vez za re­gi­ju Ivi­ca To­do­rić tra­ži part­ne­ra s ko­jim bi ubr­zao di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

AGRO­KOR

JE U SKLOPU VLASTITE DIGITALNE TRANSFORMACIJE POKRENUO PORTAL ABRAKADABRA

Izvo­ri iz kon­cer­na Ivi­ce To­do­ri­ća za Pos­lov­ni dnev­nik go­vo­re da su­rad­nja ‘ne bi uklju­či­va­la spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja’ već kon­kret­ne pos­lo­ve

Ni­su sa­mo Grad Za­dar, Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva i hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca za­in­te­re­si­ra­ni da u Hr­vat­sku do­đe Ali­ba­ba gru­pa. Ka­ko doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik na ra­zvo­ju pos­lov­ne su­rad­nje s naj­ve­ćim ki­ne­skim tr­gov­cem ak­tiv­no ra­di i Ivi­ca To­do­rić. Pre­ma na­šim iz­vo­ri­ma, Agro­kor u sklopu pro­ce­sa vlastite digitalne transformacije, kroz ko­ju je iz­nje­drio no­ve pro­jek­te u Ti­sku te pokrenuo Abra­ka­da­bru, is­pi­tu­je i mo­guć­nost su­rad­nje s Ali­ba­bom. U To­do­ri­će­vom kon­cer­nu o to­me ne že­le raz­go­va­ra­ti. Na­ši izvo­ri tek na­vo­de da su­rad­nja “ne bi uklju­či­va­la pro­ce­se spa­ja­nja i pre­uzi­ma­nja” već kon­kret­ne pos­lo­ve. Kak­ve, o to­me za­sad, ne go­vo­re.

Iz ure­da za od­no­se s jav­noš­ću Agro­ko­ra po­t­vr­di­li su nam ka­ko je kon­cern uis­ti­nu za­in­te­re­si­ran za su­rad­nju s Ali­ba­bom. “Mi smo s nji­ho­vim ti­mo­vi­ma u kon­tak­tu i na niz pro­jek­ta pos­to­je mo­guć­nos­ti me­đu­sob­ne su­rad­nje”, krat­ko su od­go­vo­ri­li. Lo­bist Da­vid Le­kaj, ko­ji je proš­li tje­dan, ne­du­go na­kon što su pred­stav­ni­ci Ali­ba­be bi­li u rad­nom po­sje­tu Bu­gar­skoj, iz­ja­vio da se sli­čan su­sret oče­ku­je sa­da i u Hr­vat­skoj, ka­že da su Grad Za­dar, Vla­da, Ured pred­sjed­ni­ka, Agro­kor, ali i još ne­ke ve­će kom­pa­ni­je već vi­še od dvi­je go­di­ne uklju­če­ne u priv­la­če­nje ove ki­ne­ske inves­ti­ci­je. Le­kaj na­vo­di da se pri­je od­la­ska u Ki­nu na sas­ta­nak s upra­vom Ali­ba­be tri pu­ta sas­tao s Upra­vom Agro­ko­ra. “Agro­kor se tu na­met­nuo kao lo­gi­čan part­ner, jer ri­ječ je o sus­ta­vu ko­ji ima lo­gis­ti­ku, skla­di­šta i ka­pa­ci­te­te da mo­že obra­đi­va­ti ve­li­ke ko­li­či­ne pro­izvo­da te ih pla­si­ra­ti onli­ne i of­fli­ne put Ki­ne dok je Za­dar u tom smis­lu za­nim­ljiv zbog in­fras­truk­tur­nih re­sur­sa s ko­ji­ma ras­po­la­že”, ka­že Le­kaj.

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.