Tko je Pe­ter Na­var­ro?

Mo­že li Trum­pov tr­go­vin­ski jas­treb no­vom dok­tri­nom po­ko­ri­ti Ki­nu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Do­ne­dav­no slav­ljen u kru­go­vi­ma sim­pa­ti­ze­ra li­je­ve po­li­tič­ke op­ci­je, glav­ni ar­hi­tekt no­ve ame­rič­ke tr­go­vin­ske po­li­ti­ke ko­ja je već iz­a­zva­la niz kon­tro­ver­zi mo­gao bi pos­ta­ti je­dan od naj­moć­ni­jih eko­no­mis­ta u svi­je­tu iz­van sre­diš­njih ba­na­ka. Na če­lo no­vo­os­no­va­nog Na­ci­onal­nog tr­go­vin­skog vi­je­ća pred­sjed­nik Do­nald Trump je pos­ta­vio svog eko­nom­skog sa­vjet­ni­ka u kam­pa­nji, pro­fe­so­ra eko­no­mi­je Pe­te­ra Na­var­ra ko­ji je obe­ćao “se­iz­mič­ku i tran­sfor­ma­tiv­nu pro­mje­nu u tr­go­vin­skoj po­li­ti­ci”. Osim što je poz­nat po “tvr­dim” sta­vo­vi­ma pre­ma tr­go­vin- skoj po­li­ti­ci Ki­ne i nje­zi­nu us­po­nu, Na­var­ro je i autor ne­ko­li­ko knji­ga ko­je go­vo­re o tim pi­ta­nji­ma, kao što je “Smrt od Ki­ne” te “Što ki­ne­ski mi­li­ta­ri­zam zna­či za svijet”.

Re­aga­nov kri­ti­čar

Me­đu­tim, ako je su­di­ti po nje­go­vom znans­tve­nom ra­du i te­za­ma, pris­tup rje­ša­va­nju pro­ble­ma ame­rič­kog tr­go­vin­skog manj­ka vje­ro­jat­no se ne­će te­me­lji­ti sa­mo na “si­ro­voj si­li” kroz naj­av­lje­ne ca­ri­ne na ki­ne­sku ro­bu, već na so­fis­ti­ci­ra­ni­jim me­to­da­ma “pri­si­lja­va­nja” Ki­ne da po­štu­je glo­bal­na tr­go­vin­ska pra­vi­la. Ka­ko pi­še tjed­nik The Eco­no­mist, Pe­ter Na­var­ro ro­đen 1949. go­di­ne ne­ka­da je bio po­bor­nik slo­bod­ne tr­go­vi­ne. Bio je me­đu kri­ti­ča­ri­ma Re­aga­no­ve od­lu­ke iz 1981. o ogra­ni­ča­va­nju uvo­za ja­pan­skih auto­mo­bi­la. No, već je ta­da i naz­na­čio mo­gu­ću pro­mje­nu svog prav­ca miš­lje­nja, pod­sje­ća bri­tan­ski tjed­nik. Za­la­gao se, na­ime, za ve­će ot­prem­ni­ne rad­ni­ci­ma ko­ji su os­ta­li bez pos­la zbog stra­ne kon­ku­ren­ci­je te strik­t­na tr­go­vin­ska pra­vi­la na nad­na­ci­onal­noj ra­zi­ni. Me­đu­tim, znans­tve­ni fo­kus na Ki­nu te po­s­lje­di­ce nje­zi­ne tr­go­vin­ske po­li­ti­ke na ci­je­li svijet kod Na­var­ra se po­ja­vio kra­jem 80ih go­di­na. Bav­lje­nje Ki­nom eska­li­ra­lo je u nje­go­voj dru­goj knji­zi “Smrt od Ki­ne” ko­ja je 2012. pre­ras­la u do­ku­men­tar­ni film. Na­ra­tor u tom do­ku­men­tar­cu bio je Mar­tin She­en, iko­na ame­rič­ke lje­vi­ce, a pri­ka­za­ni su gra­do­vi ko­ji su eko­nom­ski i so­ci­jal­no stra­da­li zbog jef­ti­ne ki­ne­ske uvoz­ne ro­be. Me­đu­tim, ve­ći­na Na­var­ro­vih pri­go­vo­ra Pe­kin­gu za­pra­vo i ni­je ta­ko kon­tro­verz­na. Kao i os­ta­li ame­rič­ki eko­no­mis­ti, i Na­var­ro sma­tra da Ki­na de­viz­nim in­ter­ven­ci­ja-

POŠTIVANJE RADNIČKIH I PRA­VA, ZAŠTITE OKO­LI­ŠA I PI­TA­NJA TEČAJA JUANA MO­GU REGULIRATI TR­GO­VIN­SKI SPORAZUMI KAO TPP KO­JI JE TRUMP - UKINUO

ma umjet­no po­jef­ti­nju­je ju­an ka­ko bi bi­la iz­voz­no kon­ku­rent­ni­ja. Sme­ta ga i uvjet ame­rič­kim kom­pa­ni­ja­ma da omo­gu­će pri­je­nos teh­no­lo­gi­je ako že­le ući na ki­ne­sko tr­ži­šte. Pot­pu­no či­nje­nič­no pri­mje­ću­je i ka­ko se na ki­ne­ske pro­izvo­đa­če pri­mje­nju­je mno­go la­ba­vi­ja re­gu­la­ti­va zaštite oko­li­ša i radničkih pra­va.

Na­var­rov plan ru­ši Trump

“Pri­si­lja­va­nje” Ki­ne da jed­nos­tav­no po­štu­je pra­vi­la ko­ja vri­je­de za SAD mo­gao bi pos­ta­ti te­melj Na­var­ro­vog po­li­tič­kog dje­lo­va­nja. Još 2006. je pro­ci­je­nio da 41 pos­to ki­ne­ske kon­ku­rent­ske pred­nos­ti u pro­izvod­nji pro­iz­la­zi iz ne­po­šte­nih tr­go­vin­skih prak­si. Me­đu­tim, os­ta­li eko­no­mis­ti sma­tra­ju ka­ko se to mo­že uči­ni­ti sa­mo kroz oja­ča­va­nje tr­go­vin­skih spo­ra­zu­ma, kao što je Tran­s­pa­ci­fič­ko part­ner­stvo ( TPP) ugo­vor ko­ji je Trump po­ni­štio pr­vog rad­nog da­na svog man­da­ta. Osim to­ga, Na­var­ro sma­tra ka­ko “Azi­ja pre­vi­še šte­di, a Ame­ri­ka pre­vi­še tro­ši”. No, pi­ta­nje je ko­li­ko će to pro­mi­je­ni­ti Trum­pov plan re­za­nja po­re­za i po­ve­ća­nja jav­ne po­troš­nje.

REUTERS

Pred­sjed­nik Do­nald Trump, šef ka­bi­ne­ta Re­in­ce Pri­ebus i vo­di­telj Na­ci­onal­nog tr­go­vin­skog vi­je­ća Pe­ter Na­var­ro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.