Ve­ći obu­jam, ali ma­li rast

Opo­ra­vak gra­đe­vi­nar­stva la­ni po­vuk­li ra­do­vi na zgra­da­ma >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Ia­ko su ra­do­vi na os­ta­lim gra­đe­vi­na­ma i la­ni bi­li u zna­ku pa­da, i kod njih su vid­lji­ve naz­na­ke opo­rav­ka

Po­da­ci o gra­đe­vin­skim ak­tiv­nos­ti­ma iz mje­se­ca u mje­sec po­t­vr­đu­ju pos­te­pe­ni opo­ra­vak u tom sek­to­ru, a ako je su­di­ti pre­ma inves­ti­cij­skim na­mje­ra­ma ko­je se oči­tu­ju u iz­da­nim gra­đe­vin­skim do­zvo­la­ma, ove go­di­ne re­al­no je oče­ki­va­ti i nas­ta­vak ras­tu­ćeg tren­da. Pre­ma naj­no­vi­jim po­dat­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku (DZSa), u stu­de­no­me je obu­jam gra­đe­vin­skih ra­do­va u od­no­su na is­ti mje­sec pret­hod­ne go­di­ne po­ve­ćan za ne­ve­li­kih 1,4 pos­to, no važ­ni­je je pri­mi­je­ti­ti da je u me­đu­go­diš­njim us­po­red­ba­ma po­zi­ti­van pred­z­nak za­bi­lje­žen i u pret­hod­nih de­set mje­se­ci 2016. Ta­ko je rast ukup­ne gra­đe­vin­ske ak­tiv­nos­ti u pr­vih 11 mje­se­ci proš­le go­di­ne ku­mu­la­tiv­no do­seg­nuo 2,9 pos­to.

Ka­ko u os­vr­tu na naj­no­vi­je po­dat­ke dr­žav­nih sta­tis­ti­ča­ra is­ti­ču ana­li­ti­ča­ri Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, to u pr­vom re­du tre­ba pri­pi­sa­ti opo­rav­ku ra­do­va u seg­men­tu zgra­da, ko­ji su u od­no­su na 2015. po­ve­ća­ni za 9,3 pos­to, a u obja­va­ma DZSa nji­hov je rast pri­su­tan go­to­vo bez za- sto­ja od stu­de­no­ga 2015. U is­to vri­je­me, obu­jam ra­do­va na os­ta­lim, u pr­vom re­du in­fras­truk­tur­nim gra­đe­vi­na­ma i la­ni je bio u zna­ku za­os­ta­ja­nja; u od­no­su na 11mje­seč­ni skor 2015. bio je 2,6 pos­to sla­bi­ji. Ana­li­ti­ča­ri HGK ipak is­ti­ču ka­ko je pri­mjet­no da je kod zgra­da, na­kon kul­mi­na­ci­je ras­ta ti­je­kom sr­p­nja i ko­lo­vo­za, ak­tiv­nost pre­ma kra­ju go­di­ne pos­tup­no us­po­ra­va­la (do +3,4% u stu­de­no­me), dok se is­to­dob­no kod os­ta­lih gra­đe­vi­na pos­tup­no ubla­ža­vao pad, do nez­nat­nih 0,3 pos­to za­bi­lje­že­nih u stu­de­no­me.

Uz nas­ta­vak gos­po­dar­skog ras­ta i oče­ki­va­no ubr­za­nje ko­ri­šte­nja ras­po­lo­ži­vih sred­sta­va iz fon­do­va EU, ali i Vla­di­ne naj­a­ve mje­ra us­mje­re­nih na po­bolj­ša­nje pos­lov­ne i inves­ti­cij­ske kli­me, u HGKu dr­že da je ove go­di­ne iz­gle­dan nas­ta­vak ras­ta gra­đe­vin­ske ak­tiv­nos­ti. “To­me u pri­log go­vo­re i po­da­ci o bro­ju iz­da­nih gra­đe­vin­skih do­zvo­la”, pod­sje­ća glav­ni eko­nom­ski ana­li­ti­čar u Ko­mo­ri Zvo­ni­mir Sa­vić“.

Na­ime, u 11 mje­se­ci proš­le go­di­ne iz­da­no je ukup­no 7150 gra­đe­vin­skih do­zvo­la, i to pre­dvi­đe­ne vri­jed­nos­ti ra­do­va od 20,4 mi­li­jar­de ku­na, što je 25 pos­to vi­še do­zvo­la ne­go go­di­nu pri­je, od­nos­no de­vet pos­to ve­ća pre­dvi­đe­na vri­jed­nost ra­do­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.