Ge­ne­ra­li se očaj­nič­ki bra­ni od In­te­se San­pa­olo i Al­li­an­za

bur­ze

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Do­bio pr­vu bit­ku Ta­li­jan­skog osi­gu­ra­va­te­lja že­le pre­uze­ti dva fi­nan­cij­ska di­va

Ge­ne­ra­li je ku­pio tri pos­to di­oni­ca In­te­se ka­ko bi ban­ku spri­je­čio u stje­ca­nju nje­go­vih di­oni­ca u do­go­vo­ru s nje­mač­kim osi­gu­ra­va­te­ljem

Vo­de­ći ta­li­jan­ski osi­gu­ra­va­telj Ge­ne­ra­li do­bio je pr­vu bit­ku u ra­tu s ta­li­jan­skom ban­kom In­te­sa San­pa­olo i nje­mač­kim osi­gu­ra­va­telj­nim di­vom Al­li­an­zom. Iz Ge­ne­ra­li­ja su u po­ne­dje­ljak pri­op­ći­li da su ku­pi­li gla­sač­ka pra­va u In­te­si ko­ja od­go­va­ra­ju 3,01 pos­to nje­zi­na di­onič­kog ka­pi­ta­la.

Pre­ma po­da­ci­ma Thom­son Re­uter­sa, udio ko­ji je Ge­ne­ra­li ku­pio u In­te­si vri­je­dan je 1,2 mi­li­jar­de eura. Ge­ne­ra­li­jev po­tez pro­tu­ma­čen je kao obra­na od ne­pri­ja­telj­skog pre­uzi­ma­nja, budući da pre­ma ta­li­jan­skim za­ko­ni­ma kom­pa­ni­ja ne mo­že ku­pi­ti vi­še od tri pos­to udje­la u dru­goj kom­pa­ni­ji ko­ja je nje­zin di­oni­čar s udje­lom ve­ćim od tri pos­to. Ako In­te­sa ipak od­lu­či ku­pi­ti vi­še od tri pos­to udje­la u Ge­ne­ra­li­ju, nje­zi­na će gla­sač­ka pra­va biti ogra­ni­če­na na tri pos­to i mo­rat će u ro­ku od go­di­nu da­na pro­da­ti udio ko­ji pre­ma­šu­je tu gra­ni­cu. Al­ter­na­ti­va je po­nu­da za preuzimanje najmanje 60 pos­to udje­la u di­onič­kom ka­pi­ta­lu ta­li­jan­skog osi­gu­ra­va­te­lja. Ge­ne­ra­li se od­lu­čio na obram­be­ni po­tez na­kon što je dnev­ni list La Stam­pa proš­log vi­ken­da iz­vi­jes­tio da u In­te­si raz­ma­tra­ju mo­guć­nost ula­ga­nja u Ge­ne­ra­li u sklopu ši­reg do­go­vo­ra o su­rad­nji s nje­mač­kim di­vom Al­li­an­zom.

Pre­ma tom do­go­vo­ru, nje­mač­ki bi osi­gu­ra­va­telj mo­gao ku­pi­ti dio Ge­ne­ra­li­je­ve imo­vi­ne, a In­te­sa vlas­nič­ki udio u vri­jed­nos­ti pet do šest mi­li­jar­di eura ra­di zaštite ta­li­jan­skih in­te­re­sa u osi­gu­ra­va­te­lju, pi­še ta­li­jan­ski list. List La Re­pub­bli­ca u uto­rak je iz­vi­jes­tio da In­te­sa raz­ma­tra po­nu­du za Ge­ne­ra­li ba­zi­ra­nu na di­oni­ca­ma i da bi idu­ćih da­na mo­gli po­vu­ći kon­kre­tan po­tez.

U In­te­si ni­su že­lje­li ko­men­ti­ra­ti me­dij­ska iz­vješ­ća, kao i u Al­li­an­zu. Naj­ve­ći je di­oni­čar Ge­ne­ra­li­ja In­te­sin do­ma­ći kon­ku­rent, inves­ti­cij­ska ban­ka Me­di­oban­ca. Ge­ne­ra­li je vi­še pu­ta bio po­ten­ci­jal­na me­ta pre­uzi­ma­nja, pri če­mu su me­di­ji naj­češ­će kao mo­gu­ćeg kup­ca spo­mi­nja­li fran­cu­sku AXAu.

REUTERS

Ta­li­jan­ski me­di­ji pi­šu ka­ko će In­te­sa u slje­de­ćih ne­ko­li­ko da­na uz­vra­ti­ti uda­rac i da­ti po­nu­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.