Do­bri iz­gle­di iz­van­sud­skog rje­še­nja za Ci­mos

Do­bra vi­jest Mi­nis­tra G. Ma­rić i slo­ven­ski ko­le­ga Z. Po­či­val­šek iz­ra­zi­li umje­re­ni op­ti­mi­zam

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­bri su iz­gle­di da se spor oko du­ga ko­par­skog Ci­mo­sa Ri­ječ­koj ban­ci ko­ji je pre­uze­la hr­vat­ska Dr­žav­na agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje šted­nih ulo­ga i sa­na­ci­ju ba­na­ka (DAB) i po­kre­nu­la tuž­bu pro­tiv Ci­mo­sa, ri­je­ši mi­mo su­da či­me bi Ci­mos iz­bje­gao ste­čaj, na­vo­de u uto­rak slo­ven­ski me­di­ji.

Da bi Slo­ve­ni­ja re­ali­zi­ra­la već za­klju­če­ni ku­po­pro­daj­ni ugo­vor s kup­cem Ci­mo­sa, ta­li­jan­skim fon­dom Pal­la­dio Fi­nan­zi­ra­ria, inves­ti­tor je kao uvjet pos­ta­vio rje­še­nje spo­ra na­god­bom ka­ko ga du­go­vi Ci­mo­sa ne bi op­te­re­ći­va­li.

Na­kon raz­go­vo­ra proš­log če­t­vrt­ka o tom pi­ta­nju, hr­vat­ski mi­nis­tar za dr­žav­nu imo­vi­nu Go­ran Ma­rić i slo­ven­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva Zdrav­ko Po­či­val­šek iz­ra­zi­li su umje­re­ni op­ti­mi­zam da će se to pi­ta­nje na vri­je­me ri­je­ši­ti, na­kon što Slo­ve­ni­ja svoj pri­jed­log ko­ji je iz­ni­je­la na su­sre­tu dva­ju mi­nis­ta­ra dos­ta­vi u pi­sa­noj for­mi.

Po­zi­va­ju­ći se na nes­luž­be­ne i me­dij­ske iz­vo­re, slo­ven­ski me­di­ji u uto­rak na­vo­de da je slo­ven­ska stra­na Za­gre­bu pos­la­la služ­be­ni pri­jed­log o van­sud­skoj na­god­bi i is­pla­ti 5 mi­li­ju­na eura, što je vi­še ne­go što je nu­di­la ra­ni­je, za dug Ci­mo­sa pre­ma Ri­ječ­koj ban­ci či­ja je glav­ni­ca oko 20 mi­li­ju­na eura.

BORNA FILIĆ/PIXSELL

DAB je pokrenuo pos­tu­pak pro­tiv Ci­mo­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.