IZ­DA­NO 928 MI­LI­JU­NA KU­NA ‘ TREZORACA’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja u uto­rak je na auk­ci­ji iz­da­lo 928 mi­li­ju­na ku­na no­vih tre­zor­skih za­pi­sa, ne­što vi­še ne­go je pla­ni­ra­no, pri če­mu je ve­ći­nu is­ko­ris­ti­lo za re­fi­nan­ci­ra­nje dos­pje­lih obve­za. Na upis je bi­lo po­nu­đe­no 700 mi­li­ju­na ku­na tre­zor­skih za­pi­sa. Fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je po­das­tr­le su po­nu­de či­ja je vri­jed­nost do­seg­nu­la go­to­vo 1,13 mi­li­jar­de ku­na. Mi­nis­tar­stvo je pri­hva­ti­lo upis 928 mi­li­ju­na ku­na tre­zor­skih za­pi­sa s ro­kom dos­pi­je­ća od go­di­nu da­na, po pro­sječ­noj ka­mat­noj sto­pi od 0,60 pos­to, što je 0,05 pos­tot­nih bo­do­va ni­že ne­go na pret­hod­noj auk­ci­ji, odr­ža­noj 6. pro­sin­ca. S ob­zi­rom da na na­pla­tu dos­pi­je­va 668 mi­li­ju­na ku­na trezoraca, ukup­ni dug po nji­ma po­ve­ća­va se za 260 mi­li­ju­na te iz­no­si 17,12 mi­li­jar­de ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.