Sti­po Ma­tić u Ki­ni već 7 go­di­na

Ne­sraz­mjer Raz­mje­na 656 mi­li­ju­na do­la­ra, a sa­mo 77 mi­li­ju­na či­ni hr­vat­ski iz­voz

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Lo­bist Da­vid Le­kaj ka­že da je na­kon nje­go­va po­sje­ta Ki­ni Agro­kor pokrenuo Abra­ka­da­bru ta­ko da ne mo­že ko­men­ti­ra­ti ka­kav plan kon­cern sa­da ima. Po­jaš­nja­va pak da je nje­gov ini­ci­ja­lan plan bio upra­vi Ali­ba­be pred­sta­vi­ti mo­guć­nost ula­ga­nja u Hr­vat­sku, ko­ri­šte­nje Za­dra kao lu­ke za pla­sman ro­ba u Eu­ro­pu, ali is­ti­če, pr­vens­tve­no, da se kroz taj po­sao po­tak­ne iz­voz hr­vat­skih pro­izvo­da u Ki­nu.

“Glav­ni cilj bio je da se po­tak­ne iz­voz hr­vat­skih vr­hun­skih pre­hram­be­nih pro­izvo­da u Ki­nu, zna­či tar­tu­fa, mas­li­no­vog ulja, mar­me­la­da, vi­na, smrz­nu­te ri­be i dru­gih pro­izvo­da”, ka­že Le­kaj.

I dok je ini­ci­jal­no lo­bi­ra­nje pre­ma Ki­ni po­tak­nuo biv­ši pred­sjed­nik RH Stje­pan Me­sić, 2015. go­di­ne se u Ki­ni s pred­sjed­ni­kom naj­m­no­go­ljud­ni­je dr­ža­ve svi­je­ta Li Keqi­an­gom su­sre­la i ak­tu­al­na pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić. Keqi­ang je tom pri­go­dom pred­sjed­ni­ci, ali i iz­as­lans­tvu HGK, ko­je je vo­dio Lu­ka Bu­ri­lo­vić, na­gla­sio da je Ki­na sprem­na otvo­ri­ti svo­je tr­ži­šte za hr­vat­ske pro­izvo­de. Pre­ma po­da­ci­ma HGK rob­na raz­mje­na s Ki­nom je u 2015. go­di­ni iz­no­si­la 656 mi­li­ju­na do­la­ra od če­ga 77 mi­li­ju­na do­la­ra ot­pa­da na hr­vat­ski iz­voz.

I dok se To­do­rić s Abra­ka­da­brom za do­la­zak Ali­ba­be pri­pr­ma kroz mo­gu­ći raz­go­vor, naj­ve­ći onli­ne tr­go­vac u Hr­vat­skoj eKu­pi u sas­ta­vu M SAN gru­pa­ci­je Sti­pe Ma­ti­ća, ide­ju o iz­vo­zu hr­vat­skih pro­izvo­da u Ki­nu sam ra­zvi­ja od 2010. go­di­ne.

King ICT je ta­da u gra­du Na­njin­gu, ko­ji je po in­dus­trij­skom ra­zvo­ju od­mah iza Ša­nin­ten­ziv­nim ga­ja, naj­a­vio iz­grad­nju R&D cen­tra dok je M SAN po­čeo gra­di­ti svo­ju dru­gu tvor­ni­cu vi­so­ke teh­no­lo­gi­je u Ki­ni i pro­ši­rio svo­ju dje­lat­nost na inves­ti­cij­sko sa­vje­to­va­nje. Na­ime, Sti­po Ma­tić je u su­rad­nji s grad­skim vlas­ti­ma Na­njin­ga ta­mo iz­gra­dio Eu­rop­ski pos­lov­ni centar ko­ji po­ma­že tvrt­ka­ma iz Eu­ro­pe da pla­si­ra­ju svo­je pro­izvo­de u Ki­nu. I on je pri to­me na­gla­sak sta­vio na pla­sman europ­skih luk­suz­nih pro­izvo­da od hra­ne, vi­na, pi­ća i odje­la na naj­m­no­go­ljud­ni­je svjet­sko tr­ži­šte.

U Agro­ko­ru ka­žu da su svjes­ni da su re­la­tiv­no no­vi u etr­go­vi­ni. “Ali za­po­če­li smo s ak­tiv­nos­ti­ma i pla­no­vi­ma za ši­re­nje pos­lo­va­nja u re­gi­ji ta­ko da nas če­ka ja­ko in­ten­ziv­na 2017. go­di­na”, ka­žu u To­do­ri­će­vom kon­cer­nu. Do­da­ju da je hr­vat­sko tr­ži­šte onli­ne ku­po­vi­ne još u po­vo­ji­ma.

“Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, sa­mo 3% lju­di onli­ne ku­pu­je ne­ko­li­ko pu­ta go­diš­nje, a go­to­vo po­lo­vi­ca onli­ne po­troš­nje u Hr­vat­skoj po­tro­ši se u stra­nim tr­go­vi­na­ma što do­volj­no go­vo­ri o po­ten­ci­ja­lu ko­ji ima­mo u ovom seg­men­tu”, ka­žu te po­jaš­nja­va­ju da baš za­to vje­ru­ju da do­la­zak ve­li­kih svjet­skih etr­go­va­ca mo­že do­dat­no oja­ča­ti tu in­dus­tri­ju u Hr­vat­skoj i re­gi­ji.

Sti­po Ma­tić (dru­gi sli­je­va) je u Na­njin­gu iz­gra­dio Eu­rop­ski pos­lov­ni centar ko­ji po­ma­že tvrt­ka­ma iz Eu­ro­pe da pla­si­ra­ju pro­izvo­de u Ki­nu PETAR GLEBOV/ PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.