Biv­ša upra­va i Hypo ošte­ti­li dr­ža­vu za 42,5 mil. ku­na?

Sud­sko vje­šta­če­nje Pe­ve­ca No­vi pred­sjed­nik Upra­ve tvr­di: ‘nas­ta­vi­li smo pro­ces uvr­šte­nja di­oni­ca na ZSE, ali po­da­ci o pos­lo­va­nju za 2016. ko­je smo nas­li­je­di­li ni­su vje­ro­dos­toj­ni’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zah­tjev da se sudskim putem zakaže skupština dioničara Pe­ve­ca ko­ji je pod­nio naj­ve­ći di­oni­čar tvrt­ka Ma­lo­pro­daj­na ula­ga­nja na­kon što ga je od­bi­la no­va Upra­ve, po­ku­šaj je da se na si­lu pro­gu­ra­ju vlas­ti­ti in­te­re­si, tvr­di pred­sjed­nik Upra­ve Pe­ve­ca Jurica Lovrinčević. Ve­ći­na dioničara o to­me ne raz­miš­lja, ka­že on te tvr­di da pra­vi motiv is­pla­ta zadržane dobiti ukup­no 36 mil. ku­na, od če­ga bi Že­li­mir Kor­dič do­bio oko 17,5%, što je u su­prot­nos­ti s od­lu­kom dioničara da se sve ulo­ži u tvr­tPred­sjed­nik ku. “Nas­ta­vi­li smo pro­ces uvr- šte­nja di­oni­ca na služ­be­no tr­ži­šte Za­gre­bač­ke bur­ze, no ne ide glat­ko jer ni­su vje­ro­dos­toj­ni po­da­ci o pos­lo­va­nju za 2016. ko­je smo nas­li­je­di­li. To po­t­vr- đu­ju dva sud­ska vje­šta­če­nja ko­ja smo upra­vo do­bi­li. Ek­s­klu­ziv­no vam mo­gu re­ći ka­ko oni tvr­de da je dr­ža­va ošte­će­na za 33 mil. ku­na po os­no­vi PDVa i za 9,5 mil. ku­na po­re­za na pro­met ne­kret­ni­na”, ka­že on. Slu­čaj je ve­zan za raz­luč­na pra­va: po ste­čaj­nom pla­nu Pe­ve­ca ban­ke su mo­ra­le pre­uze­ti ne­kret­ni­ne i u krat­kom ro­ku pla­ti­ti PDV Pe­ve­cu, a on dr­ža­vi. Sve su to uči­ni­le osim Hypo ban­ke (cen­tri u Osi­je­ku i Sla­von­skom Bro­du), ka­že on i do­da­je: “Zna­lo se za po­rez­ne pro­mje­ne i če­ka­li su 3 go­di­ne ka­ko po no­vim pro­pi­si­ma ne bi mo­ra­li pla­ti­ti po­rez, či­me je dr­ža­va ošte­će­na ukup­no 42,5 mil. ku­na plus ka­ma­te od 2012.” O pro­ble­mu je iz­vi­jes­ti­la Po­rez­na u stu­de­nom, kad su sve mo­ra­li da­ti na vje­šta­če­nje, a po vje­šta­ci­ma je Hypo do­bro proš­la, a dr­ža­va ima šte­tu. “Još mo­ra­mo dobiti i za­vr­š­ni ra­čun za 2016. Ra­di se pri­ti­sak na Upra­vu zbog ve­ri­fi­ci­ra­nja ne­za­ko­ni­tos­ti iz proš­los­ti, no sve će­mo is­pi­ta­ti i iz­ni­je­ti di­oni­ča­ri­ma na re­dov­noj skup­šti­ni u lip­nju ka­ko bi se upoz­na­li s raz­mje­ri­ma šte­te, zbog ko­je pod­no­si­mo kaz­ne­ne pri­ja­ve DORHu”, za­klju­ču­je no­vi šef Upra­ve Pe­ve­ca.

IZA ZAHTJEVA DA SE SUDSKIM PUTEM ZAKAŽE SKUPŠTINA DIONIČARA PE­VE­CA LEŽI MOTIV ISPLATE ZADRŽANE DOBITI - UKUP­NO 36 MIL. KU­NA, TVR­DI JURICA LOVRINČEVIĆ

Upra­ve Pe­ve­ca Jurica Lovrinčević

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.