Pri­vat­ni smje­štaj za pri­mjer

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na po­ziv krov­nog europ­skog udru­že­nja obi­telj­skog smje­šta­ja EHHA, Hr­vat­ska će na tu­ris­tič­kom saj­mu ITB Ber­lin u ožuj­ku pred­sta­vi­ti or­ga­ni­zi­ra­nost hr­vat­skog pri­vat­nog smje­šta­ja, kao pri­mjer do­bre prak­se. Svo­je su­dje­lo­va­nje po­t­vr­dio je i mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li, ko­ji se ju­čer sas­tao s pred­stav­ni­ci­ma obi­telj­skog smje­šta­ja.

PXL

Mi­nis­tar Ga­ri Cap­pel­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.