EU­ROP­SKI FONDOVI:

Vi­jes­ti PRO­MET I OKOLIŠ USKA GRLA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska kroz pro­ved­bu ak­cij­skog pla­na za po­jed­nos­tav­lje­nje uprav­lja­nja i kontrole Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja že­li ubr­za­ti pov­la­če­nje europ­skih sred­sta­va i nas­to­jat će uk­lo­ni­ti do­sa­daš­nje za­os­tat­ke i uska grla ko­jih je naj­vi­še u pro­me­tu i za­šti­ti oko­li­ša. Izja­vi­la je to mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je Ga­bri­je­la Ža­lac na­kon svog pr­vog služ­be­nog po­sje­ta Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji u Bruxel­le­su. “Pre­ni­je­la sam eu­rop­skoj po­vje­re­ni­ci za re­gi­onal­nu po­li­ti­ku Co­ri­ni Cre­ti da će­mo in­zis­ti­ra­ti na ubr­za­nju obja­ve na­tje­ča­ja i pro­ved­bi pro­je­ka­ta ka­ko bi­smo po­vuk­li što vi­še od ukup­no 10,7 mi­li­jar­di eura ko­je Hr­vat­skoj sto­je na ras­po­la­ga­nju do 2023. go­di­ne”, po­ru­či­la je re­sor­na mi­nis­tri­ca Ga­bri­je­la Ža­lac.

DAVOR JAVOROVIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tri­ca Ga­bri­je­la Ža­lac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.