Stru­ka pro­tiv pro­da­je li­je­ko­va iz­van lje­kar­ni

Doš­lo bi do iz­os­tan­ka kontrole

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zah­tjev jed­ne far­ma­ce­ut­ske ku­će da se ace­til­sa­li­cil­na ki­se­li­na (An­dol, As­pi­rin itd) pro­da­je iz­van lje­kar­ni uje­di­nio je lje­kar­nič­ku stru­ku ko­ja se pro­ti­vi ide­ji. U to je ime naj­av­ljen i sas­ta­nak s Hr­vat­skom agen­ci­jom za li­je­ko­ve, a stav lje­kar­ni­ka je da se li­je­ko­vi ne smi­ju pro­da­va­ti iz­van lje­kar­ni. Na­mje­ra je, na­ime, nji­ho­va pro­da­ja u tzv. spe­ci­ja­li­zi­ra­nim pro­da­va­oni­ca­ma što bi, sma­tra stru­ka, do­ve­lo do iz­os­tan­ka kontrole ku­po­vi­ne i ko­ri­šte­nja ovog li­je­ka. Ovak­va li­be­ra­li­za­ci­ja pro­da­je mo­že do­ves­ti do ne­že­lje­nih po­s­lje­di­ca po zdrav­lje, miš­lje­nje je i struč­nja­ka s Far­ma­ce­ut­sko bi­oke­mij­skog fa­kul­te­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.