HTI KONFERENCIJA ZDRAVSTVENOG TU­RIZ­MA U ROVINJU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Konferencija zdravstvenog tu­riz­ma po dru­gi pu­ta odr­ža­va se u Hr­vat­skoj kra­jem ve­lja­če u Rovinju. Me­đu go­vor­ni­ci­ma su pred­sjed­nik ame­rič­kog Udru­že­nja zdravstvenog tu­riz­ma Jo­nat­han Edel­he­it, Dra­gan Pri­mo­rac, pred­sjed­nik Europ­skog udru­že­nja po­vi­jes­nih to­pli­ca Gi­usep­pe Bel­lan­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.