Pres­la­gi­va­nje šo­ping cen­ta­ra stav­lja ih u fo­kus mi­ro­vin­skih fon­do­va

Živ­nu­lo je Tr­go­vač­ki cen­tri pre­tva­ra­ju se u si­gurn(ij)e inves­ti­ci­je i pos­ta­ju za­nim­lji­vi dru­gom pro­fi­lu ula­ga­ča

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Na­kon što je Su­per­no­va am­bi­ci­oz­no kre­nu­la u po­ve­ća­nje tr­žiš­nog svog udje­la kup­njom Cen­tra Cvjet­nog i Gar­den Mal­la, sli­je­de i no­ve ak­vi­zi­ci­je

Ak­vi­zi­ci­ja­ma za­gre­bač­kih cen­ta­ra Cvjet­ni i Gar­den Mall, kao i re­ta­il par­ko­va u Ko­priv­ni­ci Si­sku i Po­že­gi, aus­trij­ska ne­kret­nin­ska gru­pa­ci­ja Su­per­no­va am­bi­ci­oz­no kre­će u po­ve­ća­nje udje­la na tr­ži­štu šo­ping cen­ta­ra. Ri­ječ je o nas­tav­ku pres­la­gi­va­nja ko­je tra­je po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne upra­vo ra­di na­go­mi­la­nih du­go­va inves­ti­to­ra.

“Pres­la­gi­va­nje na tom tr­ži­štu će se nas­ta­vi­ti i da­lje, pr­vens­tve­no zbog ‘čiš­će­nja’ onih ko­ji su u pro­ble­mi­ma”, ka­že Fi­lip Vu­ča­gić iz Col­li­ers In­ter­na­ti­ona­la.

Ni­je ri­ječ, ka­že, nuž­no o lo­šem ope­ra­tiv­nom pos­lo­va­nju ne­go o pres­naž­nim fi­nan­cij­skim op­te­re­će­nji­ma ra­ni­jih inves­ti­ci­ja ko­je se te­ško pod­mi­ru­ju iz pri­kup­lje­nih ren­ti i pos­to­je­ćeg pos­lo­va­nja.

Svje­ži ka­pi­tal

Po­s­ljed­nji pri­mjer za to je onaj Cen­tra Cvjet­nog ko­ji pod ki­šo­bran Su­per­no­ve ula­zi ot­ku­pom du­go­va­nja Ho­to gru­pe To­mis­la­va Hor­va­tin­či­ća aus­trij­skoj HETA-i, po pro­cje­na­ma iz­me­đu 40 i 60 mi­li­ju­na eura.

“Sa­da na red do­la­ze i oni ko­ji, osim du­ga, ima­ju loš me- na­dže­ment i či­je ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje tre­ba po­dig­nu­ti na vi­šu ra­zi­nu”, do­da­je Vu­ča­gić.

Tak­va pres­la­gi­va­nja du­go­roč­no su vr­lo po­zi­tiv­na za tr­ži­šte jer do­la­zi svje­ži ka­pi­tal i zna­nje. Za raz­li­ku od pri­va­te equ­ity Lo­ne Star fon­da, ko­ji je pre­uzeo ne­kret­nin­ski por­t­felj Cen­tri­ce biv­šeg Hypoa i či­ji je inves­ti­cij­ski ho­ri­zont oče­ki­va­no fo­ku­si­ran na kon­so­li­da­ci­ju i iz­la­zak, na tr­ži­štu se oče­ku­je da će Su­per­no­va ima­ti zna­čaj­no du­ži ho­ri­zont ula- ga­nja. To otva­ra pri­li­ku da se u Hr­vat­skoj stvo­re no­ve inves­ti­cij­ske pri­li­ke ko­je će biti za­ni­mi­ni­ra mlji­ve dru­gom pro­fi­lu ula­ga­ča. “Pos­pre­ma­nje” pos­lo­va­nja šo­ping cen­tre pre­tva­ra u si­gurn(ij)e inves­ti­ci­je što ih stav­lja u fo­kus dru­gom pro­fi­lu inves­ti­to­ra pri­mje­ri­ce, mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma i osi­gu­ra­va­te­lji­ma.

Dosad za­mrz­nu­to tr­ži­šte

“Mi go­to­vo ne­ma­mo pro­duk­te za inves­ti­to­re ko­ji tra­že ni­že ri­zi­ke jer je tr­ži­šte dosad prak­tič­no bi­lo za­mrz­nu­to”, sma­tra naš su­go­vor­nik. Tr­ži­štem šo­ping cen­ta­ra u me­tro­po­li do- ne­ko­li­ko ve­li­kih igra­ča, Are­na Centar, City Centar West i East, Ave­nue Mall, King Cross, Su­per­no­va ko­ja lo­ka­ci­ji u Bu­zi­nu sad do­da­je Gar­den Mall (i Cvjet­ni) te Wes­t­ga­te na pe­ri­fe­ri­ji.

Oba Cityja ukup­ne pro­daj­ne po­vr­ši­ne 96.000 kva­dra­ta od 2016. su u vlas­niš­tvu Mor­gan Sta­nleye­vog ne­kret­nin­skog fon­da. Are­na centar po­vr­ši­ne 62.000 kva­dra­ta od­ne­dav­no je u ru­ka­ma juž­no­afrič­kog fon­da New Eu­ro­pe Pro­per­ty Inves­t­ments i to za 237 mi­li­ju­na eura.

Dru­ga­či­je na­vi­ke

S kri­zom i pa­dom pri­ho­da od za­ku­pa do­go­dio se zaokret i u na­vi­ka­ma ku­pa­ca. Šo­ping cen­tri uz ku­po­vi­ne, pos­ta­li su mjes­ta dru­že­nja, za­ba­ve i iz­la­za­ka, što je zah­ti­je­va­lo od me­nadž­men­ta pro­mje­ne kon­cep­ci­je.

Po mje­ri­li­ma us­pješ­nos­ti, top tri cen­tra su Are­na, City Cen­ter One West i Ave­nue Mall prem­da tar­ge­ti­ra­ju raz­li­či­te ti­po­ve ku­pa­ca. Nji­ho­va je po­pu­nje­nost vi­so­ko iz­nad 95 pos­to, a pro­sječ­na na­pla­će­na ren­ta kre­će se iz­nad 20 eura po kva­drat­nom me­tru.

JURICA GALOIĆ/

Su­per­no­va ni­že ak­vi­zi­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.