Za EK te­ran sor­ta i u ‘Hr­vat­skoj Is­tri’

Uza­lud­ne slo­ven­ske pri­jet­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Una­toč pri­jet­nja­ma slo­ven­skog mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de De­ja­na Ži­da­na da­će Eu­rop­sku ko­mi­si­ju zbog“ne tran­s­pa­rent­nos­ti” u spo­ru Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske oko te­ra­na tu­ži­ti su­du EU u Luk­sem­bur­gu, eu­rop­ski po­vje­re­nik za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvi­tak Phil Ho­gan us­t­vr­dio je na Slo­ven­skoj te­le­vi­zi­ji da “EK ne či­ni ni­ka­kav pre­se­dan ne­go da s pri­jed­lo­gom de­le­gi­ra­nog ak­ta ko­ji će omo­gu­ći­ti da hr­vat­ski vi­na­ri iz Is­tre pro­da­ju svoj te­ran pod oz­na­kom ‘Hr­vat­ska Is­tra te­ran’ im­ple­men­ti­ra eu­rop­ski prav­ni po­re­dak”. Ho­gan je re­kao da je u EU odo­bre­no vi­še od 50 slu­ča­je­va tak­vih iz­ni­ma­ka u za­šti­ti vin­skih sor­ti, a u ne­kim slu­ča­je­vi­ma i u ko­rist Slo­ve­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.