Mos­tar­ci i stru­ka pro­tiv auto­ces­te kroz vi­no­gra­de i ora­ni­ce

Ne­pri­hvat­lji­vo Auto­ces­te FBiH pred­la­žu no­vu tra­su Ko­ri­do­ra 5C

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­tiv­ni­ci se po­zi­va­ju na pri­mjer Hr­vat­ske ko­ja je gra­de­ći svo­je auto­ces­te pa­ž­lji­vo iz­bje­ga­va­la po­lja i nji­ve

Go­di­na­ma se već lo­me kop­lja o to­me ku­da tra­sa auto­ces­te na Ko­ri­do­ru 5C, ključ­noj pro­met­ni­ci za BiH, tre­ba pro­ći juž­no od Mostara. Pre­ma onom što je re­če­no na po­s­ljed­njem sas­tan­ku pred­stav­ni­ka lo­kal­ne za­jed­ni­ce i stru­ke s jed­ne stra­ne i inves­ti­to­ra Au­to­ces­ta BiH, vr­lo je iz­vjes­no da će tre­ba­ti još dos­ta vre­me­na da se usa­gla­se sve stra­ne, što zna­či da bi grad­nja mo­gla pri­lič­no kas­ni­ti.

Na­ime, ka­ko je vid­lji­vo iz no­ve pre­zen­ta­ci­je tra­se juž­no od Mostara, pro­met­ni­ca će pro­la­zi­ti kroz vi­no­gra­de, za­obi­ći mos­tar­ski aero­drom, te će ići kroz plodne obra­di­ve po­vr­ši­ne Or­tje­ša, Ko­so­ra i Ma­log Po­lja, pre­ko ri­je­ka Bu­ne i Bu­ni­ce. Do­dat­no, ci­je­la pri­ča se is­po­li­ti­zi­ra­la kad je re­če­no da pred­lo­že­na tra­sa tje­ra po­vrat­ni­ke ko­ji su se po­s­ljed­nje de­set­lje­će vra­ti­li u ovaj kraj, pi­še portal Klix.ba.

Žes­to­ka ras­pra­va

Na­kon žes­to­ke ras­pra­ve gra­đa­ni Mostara pro­jekt su u pot­pu­nos­ti od­ba­ci­li kao mo­gu­će rje­še­nje, uz zah­tjev da se pri­pre­mi dru­ga tra­sa ko­ja bi iš­la obroncima Podveležja. Me­đu­tim, Ad­nan Ter­zić, di­rek­tor Au­to­ces­ta FBiH, ka­že da je pred­lo­že­na tra­sa naj­po­volj­ni­ja i oko 200 mi­li­ju­na KM (oko 800 mi­li­ju­na ku­na) jef­ti­ni­ja od tra­se na obroncima Podveležja, te da je da­nas i je­di­na mo­gu­ća.

Stručnjaci se s tim ne sla­žu. Ugled­na ar­hi­tek­ti­ca dr. Ma­ja Po­po­vac, struč­nja­ki­nja za prostorno uređenje, ka­že da je ogor­če­na pla­no­vi­ma.

“Ne mo­gu vje­ro­va­ti da je od 12 do 18 raz­li­či­tih tra­sa oda­bra­na ona ko­ja je po sva­kom pa­ra­me­tru naj­go­ra. Ova tra­sa ko­si se sa svim smjer­ni­ca­ma pro­jek­ti­ra­nja au­to­ces­ta, stvar­no bih vo­lje­la vi­dje­ti ono­ga ko­ji je ovo pro­jek­ti­rao. Umjesto da se ces­ta vo­di stjen­skim ma­si­vom, kod nas di­oni­ca ide središtem plodne doline, pre­ko najplodnijih oranica ko­je ova zem­lja ima, uz rijeku Neretvu ko­ja je ži­la ku­ca­vi­ca ovog kra­ja, pre­ko dva pre­kras­na vo­do­to­ka Bu­ne i Bu­ni­ce. Kad vam us­to još ka­žu da je ovo naj­bo­lja va­ri­jan­ta, ta­da mo­ra­te za­klju­či­ti da je to bez­o­braz­luk bez pre­se­da­na“, ogor-

UMJESTO OBRONCIMA PODVELEŽJA

DI­ONI­CA AUTO­CES­TE IDE SREDIŠTEM PLODNE

DOLINE, PRE­KO NAJPLODNIJIH ORANICA BIH, UZ RIJEKU NERETVU

GRAD MOSTAR MORA TRA­SU USVOJENU NA VIŠIM RAZINAMA IMPLEMENTIRATI U SVO­JE PROSTORNE PLANOVE, KA­ŽE SALEM BUBALO, DI­REK­TOR ZA­VO­DA ZA PROSTORNO UREĐENJE MOSTARA

če­no ka­že dr. Ma­ja Po­po­vac. Ona na­vo­di pri­mjer Hr­vat­ske ko­ja je kod grad­nje svo­jih au­to­ces­ta pa­ž­lji­vo iz­bje­ga­va­la po­lja i ora­ni­ce.

Me­đu­tim, pro­blem je i u to­me što ni­je ri­ječ sa­mo o ces­ti, već i ko­ri­do­ru, ko­ji ima da­le­ko ši­re zna­če­nje, s vi­še mo­guć­nos­ti do­dat­ne grad­nje.

Zra­ko­plo­vi s cvi­je­ćem

“Kad bi se po stra­ni os­ta­vi­li po­ljo­pri­vred­ni­ci i to što bi oni pre­tr­pje­li, i da­lje sto­ji da bi ova tra­sa ima­la da­le­ko naj­te­ži utje­caj na okoliš. Ta­ko­đer, sma­tram da je kraj­nje neo­d­go­vor­no lju­di­ma u Bla­ga­ju i okol­nim mjes­ti­ma ka­za­ti ka­ko je na­kon grad­nje auto­ces­te oko Sa­ra­je­va kak­vo­ća zra­ka na tim di­oni­ca­ma bo­lja ne­go što je bi­la ra­ni­je”, objaš­nja­va dr. Ma­ja Po­po­vac, do­da­ju­ći: “Od­lič­no je što je ovo još uvi­jek sa­mo idej­ni pro­jekt jer vi­še ne tre­ba po­tro­ši­ti ni­jed­nu mar­ku, ni­je­dan dan ne­kog cr­ta­ča na ovu ide­ju. Jed­nos­tav­no tre­ba po­nu­di­ti dru­go rje­še­nje, ne­ko ko­je će vi­še po­što­va­ti lju­de ko­ji ži­ve na ovom pros­to­ru, te ono ko­je vi­še ima slu­ha za stvar­na bo­gat­stva ovog pros­to­ra i ka­ko ih po­što­va­ti. Ne­kad su iz Mostara za Be­ograd dnev­no le­tje­la dva zra­ko­plo­va pu­na cvi­je­ća ko­je se se pro­izvo­di­lo baš na tim pros­to­ri­ma”.

Salem Bubalo, di­rek­tor Za­vo­da za prostorno uređenje Mostara, mo­de­ri­rao je pre­zen­ta­ci­ju no­ve tra­se auto­ces­te u Mos­ta­ru. Za portal Klix.ba ka­že ka­ko služ­be Gra­da Mostara ne mo­gu ni­šta vi­še ne­go tra­su ko­ja se usvo­ji na višim razinama implementirati u svo­je prostorne planove.

“Na­ša za­kon­ska na­če­la uklju­ču­ju sta­ja­li­šte lo­kal­ne za­jed­ni­ce kao ja­ko važ­no i svi mi ko­ji smo bi­li u pe­tak u Bla­ga­ju vi­dje­li smo što lju­di s ovih pros­to­ra mis­le. Tre­bat će još mno­go ener­gi­je da se kroz di­ja­log s gra­đa­ni­ma i stru­kom na­đe pra­va tra­sa auto­ces­te. Ka­da se jed­nom pro­ve­zem no­vom ces­tom, ne­ću se za­dr­ža­va­ti, ali ona os­ta­je tim lju­di­ma i to tre­ba po­što­va­ti”, re­kao je Bubalo.

Pro­blem je i u to­me što ni­je ri­ječ sa­mo o ces­ti, već i ko­ri­do­ru, ko­ji ima da­le­ko ši­re zna­če­nje FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.