Pri­vat­ni ula­ga­či mo­gu ra­zvi­ti ski­ja­li­šta

Tu­ri­zam Ma­nja zim­ska sre­di­šta u Sr­bi­ji mo­gla bi pri­vu­ći gos­te, ali lo­kal­ne vlas­ti su si­ro­maš­ne

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­ska ski­ja­li­šta Zla­ti­bor i Ko­pa­onik po­s­ljed­njih go­di­na bi­lje­že re­kord­nu po­sje­će­nost, a Sta­ra pla­ni­na se pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pri­klju­či­la us­pješ­nim zim­skim tu­ris­tič­kim cen­tri­ma. Me­đu­tim, Sr­bi­ja ima i mno­ge dru­ge pla­ni­ne ko­je bi mo­gle pos­ta­ti priv­lač­na tu­ris­tič­ka mjes­ta, pi­še Da­nas.

Po­treb­na je, pri­je sve­ga, na­mje­ra lo­kal­ne vlas­ti da ulo­ži u tu­ri­zam na svom po­dru­čju, ali i da po­tak­ne pri­vat­ne ula­ga­če da se uklju­če, što po­t­vr­đu­ju i po­da­ci Ski­ja­li­šta Sr­bi­je.

Div­či­ba­re su go­di­na­ma stag­ni­ra­le, a on­da je us­tu­pa­nje dvo­sjed­ne ži­ča­re Cr­ni vrh u za­kup tvrt­ki iz Va­lje­va uz obve­zu da ulo­ži 4 mil. eura, pri­vuk­lo ve­li­ki broj ski­ja­ša iz ci­je­le zem­lje. Pla­ni­ne Goč je tu­ris­tič­ki ne­ra­zvi­je­na. Na di­je­lu pla­ni­ne ko­ji je bli­zu Vr­njač­ke ba­nje, na 1100 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne, na­la­zi se ski sta­za, ali ne­ma sus­ta­va za umjet­no za­s­nje­ži­va­nje, ali će usko­ro biti ins­ta­li­ra­ni to­po­vi za tu svr­hu, a pla­ni­na se kre­će pre­ma ra­zvo­ju adre­na­lin­skog tu­riz­ma.

I Sta­ra pla­ni­na pre­ma Pi­ro­tu, za­tim Ta­ra, Ja­vor, Go­li­ja, Bes­na ko­bi­la, Rtanj i mno­ge dru­ge pla­ni­ne mo­gle bi ući u ve­ću tu­ris­tič­ku utr­ku, ali lo­kal­na vlast ne­ma mo­guć­nos­ti za ula­ga­nje u nji­ho­vu in­fras­truk­tu­ru, ta­ko da oče­ku­ju po­moć dr­ža­ve ili po­ve­zi­va­nje sa stra­nim inves­ti­to­ri­ma.

U bli­zi­ni Bo­ra i Maj­dan­pe­ka smje­šte­na su dva ma­la ski­ja­li­šta - Cr­ni vrh i Raj­ko­vo, ko­ja su ra­di­la sa­mo po­vre­me­no jer se u njih ne­do­volj­no ula­ga­lo. Ne­da­le­ko od Bo­ra, od­nos­no Bor­skog je­ze­ra, na­la­zi se ne­kad po­pu­lar­no ma­lo ski­ja­li­šte Cr­ni vrh, ko­je una­toč obi­lja sni­je­ga i re­la­tiv­no do­bre oprem­lje­nos­ti tre­nut­no ne ra­di. Gra­đa­ni Bo­ra i Maj­dan­pe­ka zbog to­ga idu u Za­je­čar, gdje se ski­ja­ju na br­du Kra­lje­vi­ca, ia­ko je ono da­le­ko ni­že i ma­nje atrak­tiv­no.

PIX

Ko­pa­onik i Zla­ti­bor bi­lje­že re­kord­nu po­sje­će­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.