CENTAR RADUŠA

OTVOREN SKIJAŠKI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Skijaški centar Raduša, smje­šten na is­to­ime­noj pla­ni­ni, uda­ljen sa­mo 20-ak ki­lo­me­ta­ra od Gor­njeg Va­ku­fa-Uskop­lja, po­čeo je s ra­dom. “Ski­ja­li­šte je otvo­re­no od 10 do 16 sa­ti. Skijaški centar ko­ris­ti pet ski lif­to­va (dvo­sjed i vuč­ni­ce) na se­dam do­bro ure­đe­nih i kva­li­tet­nih sta­za svih ka­te­go­ri­ja”, re­kao je Fe­ni di­rek­tor Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Sred­nje­bo­san­skog kan­to­na Mi­ros­lav Ma­to­še­vić. Ski­ja­li­šte Raduša je sed­mo ski­ja­li­šte otvo­re­no na po­dru­čju Sred­njo­bo­san­skog kan­to­na, či­me su sa­da sva ski­ja­li­šta u sred­njoj Bos­ni stav­lje­na u funk­ci­ju. Dnev­na kar­ta na Ra­du­ši iz­no­si od 20 do 25 KM (od 80 do 100 ku­na).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.