ZRAČNOM LUKOM TIVAT

PODGORICA ZAOSTAJE ZA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kroz cr­no­gor­ski aero­dro­ma Tivat proš­le go­di­ne proš­lo je re­kord­nih 980.016 put­ni­ka, što je 9,8 pos­to vi­še ne­go 2015. ka­da je za­bi­lje­žen pro­met od 895.006 put­ni­ka. Pre­ma to­me, zrač­na lu­ka Tivat je osma na po­pi­su de­set naj­pro­met­ni­jih aero­dro­ma u re­gi­ji, is­pred Pod­go­ri­ce i Sa­ra­je­va. Ia­ko je la­ni za­bi­lje­žio ve­ći pos­to­tak ras­ta obuj­ma pro­me­ta ne­go Tivat, aero­drom Podgorica je s pro­me­tom od 873.228 put­ni­ka za go­to­vo 110.000 put­ni­ka iza Tiv­ta. Podgorica je la­ni ima­la 16,8 pos­to ve­ći pro­met put­ni­ka ne­go 2015. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.