Ko­ri­dor 10 ne­će biti za­vr­šen ove go­di­ne

Grč­ki Ak­tor us­po­ra­va auto­ces­tu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ko­ri­dor 10 kroz Sr­bi­ju, po sve­mu su­de­ći, ne­će biti za­vr­šen do kra­ja ove go­di­ne, kao što je naj­av­lji­va­no, pi­še Po­li­ti­ka. Grč­ka tvrt­ka Ak­tor ko­je gra­di četiri di­oni­ce na is­toč­nom kra­ku pre­ma gra­ni­ci s Bu­gar­skom ne­ma po­treb­nu rad­nu sna­gu i me­ha­ni­za­ci­ju, ne ras­po­la­že ma­te­ri­ja­lom za ne­pre­kid­no iz­vo­đe­nje ra­do­va, a ra­čun im je vi­še od go­di­nu da­na blo­ki­ran, na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju o grad­nji auto­ces­te NišDi­mi­trov­grad ko­ji je kra­jem pro­sin­ca pri­pre­mi­la rad­na sku­pi­na sr­p­skog Mi­nis­tar­stva gra­đe­vi­nar­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re.

Čla­no­vi sku­pi­ne sma­tra­ju da je za kaš­nje­nje od­go­vor­na kom­pa­ni­ja Ko­ri­do­ri Sr­bi­je či­ji pred­stav­ni­ci ni­su pra­ti­li i nad­zi­ra­li di­na­mi­ku ra­do­va ni­ti su kaž­nja­va­li iz­vo­đa­ča zbog ne­po­šti­va­nja ugo­vo­ra. Ko­ri­do­ri su odo­bra­va­li do­dat­ne tro­ško­ve i od­štet­ne zah­tje­ve inves­ti­to­ra, ali ni­su re­gi­ra­li na pro­pus­te iz­vo­đa­ča. Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, mi­nis­tri­ca pro­me­ta, rek­la je ka­ko je ri­ječ o rad­noj ver­zi­ji iz­vje­šta­ja, do­da­ju­ći da Ko­ri­do­ri mo­ra­ju biti za­vr­še­ni na vri­je­me, ia­ko ima pro­ble­ma pri iz­grad­nji.

D. Š./PIXSELL

Za kaš­nje­nje od­go­vor­ni Ko­ri­do­ri Sr­bi­je ko­ji ni­su pra­ti­li ka­ko ra­de Gr­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.