VW tr­gov­ci­ma sje­da 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra

Po­s­lje­di­ce U pro­sje­ku sva­ki će tr­go­vac dobiti 1,85 mi­li­ju­na do­la­ra od­šte­te u slje­de­ćih 18 mje­se­ci

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vol­k­swa­gen ( VW) će ame­rič­kim tr­gov­ci­ma svo­jih vo­zi­la u pro­sje­ku is­pla­ti­ti 1,85 mi­li­ju­na do­la­ra, u sklopu na­god­be ukup­no vri­jed­ne 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra, ko­ju je odo­brio ame­rič­ki sudac ve­za­no za skan­dal oko la­ži­ra­nja tes­to­va emi­si­je štet­nih pli­no­va na di­zel vo­zi­li­ma.

Ame­rič­ki okružni sudac Charles Breyer odre­dio je da od­šte­ta za 650 tr­go­va­ca tre­ba biti is­pla­će­na u slje­de­ćih 18 mje­se­ci, u na­god­bi ko­ju je ocijenio “poštenom, razumnom i adekvatnom”. VW je do sa­da pris­tao na ukup­no 22 mi­li­jar­de do­la­ra nak­na­de šte­te vlas­ni­ci­ma vo­zi­la, re­gu­la­to­ri­ma za za­šti­tu oko­li­ša, ame­rič­koj dr­ža­vi i tr­gov­ci­ma zbog va­ra­nja na tes­to­vi­ma is­puš­nih pli­no­va.

Ta je nje­mač­ka kom­pa­ni­ja u ruj­nu 2015. priz­na­la da je ins­ta­li­ra­la taj­ni sof­tver u di­zel­skim auto­mo­bi­li­ma ka­ko bi la­ži­rao vri­jed­nos­ti pri is­pi­ti­va­nji­ma emi­si­je is­puš­nih pli­no­va. U stvar­nos­ti, vo­zi­la su emi­ti­ra­la 40 pu­ta vi­še štet­nih pli­no­va od do­pu­šte­nih ra­zi­na.

OKRUŽNI SUDAC CHARLES BREYER NAGODBU JE OCIJENIO ‘POŠTENOM, RAZUMNOM I ADEKVATNOM’

REUTERS

No­vac do­bi­va 650 tr­go­va­ca u Ame­ri­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.