MANJ­KA PRORAČUNA

U EU NASTAVLJEN PAD

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­ra­čun­ski ma­njak u Eu­rop­skoj uni­ji (EU), pro­ma­tran kao udio u bru­to do­ma­ćem pro­izvo­du (BDP), u tre­ćem je tro­mje­se­čju 2016. go­di­ne bla­go uve­ćan u od­no­su na pret­hod­no tro­mje­se­čje, dok je na go­diš­njoj ra­zi­ni nastavljen trend pa­da. Iz­no­sio je 1,9 pos­to, što zna­či da je bla­go uve­ćan u us­po­red­bi s pret­hod­nim tro­mje­se­čjem ka­da je iz­no­sio 1,8 pos­to, po­ka­zu­ju naj­no­vi­ji po­da­ci Eu­ros­ta­ta, objav­lje­ni u po­ne­dje­ljak. U tre­ćem kvar­ta­lu go­di­nu da­na ra­ni­je iz­no­sio je 2,2 pos­to, a u tre­ćem tro­mje­se­čju 2014. go­di­ne bio u vi­si­ni 3,1 pos­to BDP-a. naj­ve­ći udio manj­ka u BDP-u za­bi­lje­žen je u Bel­gi­ji, u vi­si­ni 3,8 pos­to BDP-a. Naj­ma­nji ma­njak za­bi­lje­ži­le su Aus­tri­ja i Es­to­ni­ja, od 0,2 pos­to BDP-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.