ZAPADNE INVES­TI­TO­RE

RUSIJA OPET PRIVLAČI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Po­da­ci za si­je­čanj po­ka­zu­ju zna­tan rast in­te­re­sa ino­zem­nih inves­ti­to­ra za ula­ga­nja u ru­ske imo­vin­ske fon­do­ve, pi­še For­be­sov struč­njak Ken­neth Ra­po­sa, a pre­no­se ru­ski pos­lov­ni me­di­ji. Po nje­go­vu miš­lje­nju, rast po­pu­lar­nos­ti ru­skih vri­jed­nos­nih pa­pi­ra po­ve­zan je s po­no­vim ru­skim pre­uzi­ma­njem vo­de­ćeg mjes­ta u pro­izvod­nji naf­te i pli­na. Po­red to­ga, svjet­ski ula­ga­či na­da­ju se sko­rom za­top­lje­nju od­no­sa Ru­si­je i SAD-a, a sta­bi­lan te­čaj rub­lja i ni­ska in­fla­ci­ja ta­ko­đer bla­go­tvor­no dje­lu­ju na ula­gač­ki op­ti­mi­zam, ocje­nju­je For­bes.

Vid­ljiv opo­ra­vak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.