ZSE: DOBITNICI DA­NA

GRA­ĐE­VIN­SKE DI­ONI­CE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

In­dek­si Za­gre­bač­ke bur­ze u uto­rak su za­klju­či­li u bla­gom plu­su, pri če­mu je tr­go­va­nje iz­nje­dri­lo sa­mo jed­nu di­oni­cu s mi­li­jun­skim pro­me­tom, a naj­vi­še su po­ras­le ci­je­ne di­oni­ca gra­đe­vin­skog sek­to­ra. Ta­ko se CROBEX za­us­ta­vio na 2092,84 bo­do­va što je 0,02 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je, a CROBEX10 oja­čao je za 0,1 pos­to, na 1210,9 bo­do­va. Ukup­ni re­dov­ni pro­met di­oni­ca­ma do­seg­nuo je 10 mi­li­ju­na ku­na. Naj­lik­vid­ni­ja i ujed­no je­di­ni “mi­li­ju­naš” bi­la je di­oni­ca Op­ti­ma Te­le­ko­ma, s 1,1 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta. Ci­je­na joj je sko­či­la 3,3 pos­to, na 2,85 ku­na. Po lik­vid­nos­ti sli­je­di di­oni­ca Va­la­mar Ri­vi­ere, s pro­me­tom od 981.800 ku­na i bla­gim ras­tom ci­je­ne za 0,3 pos­to, na 38,85 ku­na. Naj­ve­ća gu­bit­ni­ca bi­la je di­oni­ca Ho­te­la Ha­lu­do­vo, či­ja je ci­je­na pa­la vi­še od se­dam pos­to, na 3,97 ku­na. Po ras­tu ci­je­na, pak, is­ti­če se gra­đe­vin­ski sek­tor. Naj­ve­će do­bit­ni­ce su di­oni­ce IGH i Teh­ni­ke, s ras­tom ci­je­ne od 10,4 pos­to, od­nos­no 6,5 pos­to, a sli­je­di di­oni­ca In­gre s ras­tom od 4,7 pos­to.

Naj­ve­ći pro­met s Op­ti­ma te­le­ko­mom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.