Ne na­đe li dr­ža­va kup­ca za Re­vi­ju, rad­ni­ci bi mo­gli tu­ži­ti Hr­vat­sku

Dva rje­še­nja Pr­vo je obe­šte­će­nje rad­ni­ka, a dru­go je ula­gač i nas­ta­vak pro­izvod­nje Draž­be na ko­ji­ma se pro­da­je po­gon u ši­ben­skim Bi­li­ca­ma kon­ti­nu­ira­no pro­pa­da­ju, ni 14. ni­je do­ve­la kup­ca za ci­je­nu od 12,7 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Us­te­ča­ju ši­ben­ske Re­vi­je, re­kor­de­ru po du­ži­ni u Hr­vat­skoj, pro­pa­la je i 14. jav­na draž­ba na ko­joj se po­gon u Bi­li­ca­ma pro­da­vao za 12,7 mil. ku­na. Ku­pa­ca da­nas ne­ma. No, uz bla­gos­lov ste­čaj­nog su­da, ste­čaj­nog upra­vi­te­lja Iva­na Ru­dea i Žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva ko­je zas­tu­pa dr­ža­vu, rad­ni­ci ko­ji po­tra­žu­ju još 9,7 mil. ku­na ‘ku­pi­li’ su rok od 60 da­na. To­li­ko su do­bi­li za ve­lik za­da­tak, po mno­gi­ma ne­mo­guć, a ko­ji po­dra­zu­mi­je­va po­moć no­ve Vla­de, u pr­vom re­du ak­tiv­nos­ti za mi­nis­tre fi­nan­ci­ja i dr­žav­ne imo­vi­ne Zdrav­ka Ma­ri­ća i Go­ra­na Ma­ri­ća, ka­ko bi za­jed­nič­ki doš­li do dva rje­še­nja: pr­vo je obe­šte­će­nje rad­ni­ka, a dru­go je ku­pac i nas­ta­vak pro­izvod­nje.

Na adre­se ova dva re­so­ra idu­ćeg tjed­na bit će upu­ćen zah­tjev za obe­šte­će­nje rad­ni­ka jer ste­čaj tra­je to­li­ko du­go (16 go­di­na), tj. što je to dr­ža­va to­le­ri­ra­la pro­pus­tiv­ši pri­li­ke ko­je su pos­to­ja­le da se tvrt­ka pro­da dok je bi­lo do­brih po­nu­da, ka­že sin­di­kal­ni po­vje­re­nik za­dar­skog SSSHa Ve­dran Ura­ni­ja, ko­ji je i zas­tup­nik biv­ših rad­ni­ka. Spo­mi­nje čak če­ti­ri po­nu­de ko­je su po rad­ni­ci­ma bez­raz­lož­no od­bi­je­ne, ali to ni­je sve. Ka­ko je do­is­ta iz­gle­dan kraj tog ste­ča­ja, a sa­mo je pi­ta­nje ho­će li rad­ni­ci os­ta­ti krat­kih ru­ka­va (do­sad su pro­s­vje­di­ma doš­li do 3,3 mil. ku­na iz pro­da­je biv­še uprav­ne zgra­de), ili će dr­ža­va usko­či­ti, i po­mo­ći ta­ko da se odrek­ne di­je­la svo­je traž­bi­ne za što je fi­du­ci­jar­no osi­gu­ra­na, Ura­ni­ja ka­že da tra­že i da se dr­ža­va ak­ti­vi­ra u tra­že­nju kup­ca. Ve­li­ka su oče­ki­va­nja stvo­re­na os­ni­va­njem no­vog Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne, pa se igra i na tu kar­tu da no­vi re­sor ne­će rad­ni­ke os­ta­vi­ti ‘li­šo’, a uze­ti, pri­mje­ri­ce, na uprav­lja­nje imo­vi­nu ko­ja se tre­nut­no ne mo­že pro­da­ti. Na­ime, to bi bio lo­gi­čan put na­kon za­vr­šet­ka ste­ča­ja lik­vi­da­ci­jom, jer bi vlas­nik 26.393 m2 zem­lji­šta na ko­jem je po­gon pos­ta­lo Mi­nis­tar­stvo, a uprav­lja­lo bi Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne. Pri­tom oče­ku­je i ve­li­ku po­dr­šku HGK u tra­že­nju ku­pa­ca.

“Dr­ža­va u ko­rist rad­ni­ka tre­ba ot­pi­sa­ti dio traž­bi­na, a ka­ko će to uči­ni­ti, stvar je do­go­vo­ra. Do­bi­li smo pris­ta­nak da se u ste­ča­ju ne sro­za­va ci­je­na pro­da­je, i vje­ru­je­mo da će uz po­moć so­ci­jal­no osjet­lji­vih dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja, na 15. draž­bi do­bi­ti kup­ca”, ka­že Ura­ni­ja. Pre­ma nje­mu, pri­je­ti­la je opas­nost od za­klju­če­nja ste­ča­ja ak­ti­vi­ra­njem fi­du­ci­ja upi­sa­nog u ko­rist države. No, spo­mi­nje i re­zerv­ni plan. Ako ne us­pi­je do­go­vor, rad­ni­ci će tu­ži­ti za nak­na­du šte­te RH, po dvi­je os­no­ve, ali na­vod­no i ste­čaj­nog upra­vi­te­lja.

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Ve­dran Ura­ni­ja, prav­ni po­vje­re­nik s rad­ni­ca­ma Re­vi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.