Au­to­ces­ta Sarajevo - Be­ograd pa­da na sva­đi RS i FBiH oko tra­se

Spor Pro­met­ni­ca do­go­vo­re­na, ali mo­žda ne­će bi­ti iz­gra­đe­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

BiH bi pre­ma spo­ra­zu­mu sa Sr­bi­jom u slje­de­ćih mje­sec da­na tre­ba­la pos­ti­ći su­glas­nost oko tra­se pro­met­ni­ce

Na­kon što su mi­nis­tri BiH i Sr­bi­je Ša­ro­vić i Lja­jić u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne na Tri­la­te­ral­nom tr­go­vin­skom sum­mi­tu BiH, Sr­bi­je i Tur­ske raz­go­va­ra­li o mo­guć­nos­ti grad­nje br­ze ces­te Sarajevo-Be­ograd us­li­je­di­li su broj­ni sas­tan­ci, pre­go­vo­ri i ini­ci­ja­ti­ve. Tom pri­go­dom tur­ski mi­nis­tar eko­no­mi­je Ni­hat Zeybek­ci po­t­vr­dio je sprem­nost tur­ske stra­ne da po­mog­ne in­fras­truk­tur­ni pro­jekt ko­ji bi po­ve­zao BiH i Sr­bi­ju. Kon­kret­ni­ji pre­go­vo­ri o ces­ti iz­me­đu dva glav­na gra­da, uda­lje­na oko 300 ki­lo­me­ta­ra, vo­đe­ni su po­s­ljed­njih da­na pri­li­kom po­sje­te iz­as­lans­tva BiH Sr­bi­ji, ka­da je do­go­vo­re­na nje­na grad­nja. Pre­ma ri­je­či­ma sr­p­ske mi­nis­tri­ce pro­me­ta Zo­ra­ne Mi­haj­lo­vić, ci­je­na pro­met­ni­ce iz­no­si­la bi oko 800 mi­li­ju­na eura.

Pre­ma do­go­vo­ru, BiH bi u slje­de­ćih mje­sec da­na tre­ba­la do­go­vo­ri­ti tra­su ko­ja bi Sarajevo po­ve­zao s Be­ogra­dom, ali su­de­ći pre­ma pr­vim re­ak­ci­ja­ma to ne­će bi­ti ni­ma­lo lak po­sao, pi­šu Ne­za­vis­ne no­vi­ne. Za­sad je iz­vjes­no sa­mo da će se u BiH gra­di­ti sa­mo br­za ces­ta, a au­to­ces­ta u Sr­bi­ji, ali u toj zem­lji ne­ma su­glas­nos­ti ko­jom tra­som će od Sa­ra­je­va ces­ta ići do gra­ni­ce sa Sr­bi­jom, tj. do gra­nič­nog pre­la­za Var­di­šte.

Za­jed­nič­ko pi­smo Tur­skoj

RS naj­vi­še od­go­va­ra tra­sa Sarajevo-Po­dro­ma­ni­ja-Ro­ga­ti­caUs­ti­pra­čaVar­di­šte, dok Fe­de­ra­ci­ja BiH, od­nos­no boš­njač­ki duž­nos­ni­ci, za­go­va­ra­ju pra­vac Sarajevo-Pa­le-Pra­čaMe­si­ći, gdje je toč­ka u ko­joj bi se nji­ho­va tra­sa pok­lo­pi­la s tra­som ko­ju že­li RS, i da­lje se nas­ta­vi­la na Us­ti­pra­ču i gra­ni- cu sa Sr­bi­jom.

“Ta ces­ta je u Pros­tor­nom pla­nu RS i u Stra­te­gi­ji tran­s­por­ta RS ko­ja je uš­la u Ok­vir­nu stra­te­gi­ju tran­s­por­ta BiH i to je ta tra­sa po ko­joj su ra­đe­ni stra­te­ški do­ku­men­ti pri­je ne­ko­li­ko go­di­na”, rek­la je Na­ta­ša Kos­tić, po­moć­ni­ca mi­nis­tra pro­me­ta i ve­za RS.

U Fe­de­ra­ci­ji BiH još se služ­be­no ne iz­jaš­nja­va­ju, ali ka­ko doz­na­ju Ne­za­vis­ne no­vi­ne, o toj ces­ti bi­lo je ri­je­či pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, s ob­zi­rom na to da je BiH pre­ko IPA pro­je­ka­ta do­bi­la sred­stva za iz­ra­du stu­dij­ske do­ku­men­ta­ci­je za tu ces­tu.

“Pro­jekt je de­fi­ni­ran kao iz­ra­da stu­di­je Sarajevo-Var­di­šte jer ni­je bi­lo pot­pu­ne su­glas­nos­ti u ve­zi s tra­som. Kon­zul­tan­ti i struč­nja­ci tre­ba­ju da­ti pri­jed­log što je naj­bo­lje”, re­kao je iz­vor lis­ta. Ta­ko, dok Mi­lo­rad Do­dik, pred­sjed­nik RSa, is­ti­če da je iz­grad­nja te ces­te u nad­lež­nos­ti RSa, jer kroz njen te­ri­to­rij pro­la­zi 95 pos­to, Ismir Ju­sko, mi­nis­tar tran­s­por­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja BiH, ka­že da bi tra­sa pro­met­ni­ce na po­dru­čju BiH tre­ba­la bi­ti poz­na­ta za mje­sec da­na i to na- kon kon­zul­ta­ci­ja s nad­lež­nim en­ti­tet­skim mi­nis­tar­stvi­ma i struč­nja­ci­ma za in­fras­truk­tu­ru. Iz­vjes­no je da RS ne­će do­pus­ti­ti da se ces­ta kroz njen te­ri­to­rij gra­di pod nad­lež­noš­ću BiH, po­seb­no ne uz pot­po­ru Tur­ske.

“Tur­ska je sprem­na fi­nan­ci­ra­ti ta­kav pro­jekt, a mi­nis­tar Ju­sko i mi­nis­tri­ca Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić na­pi­sa­li su za­jed­nič­ko pi­smo tur­skom mi­nis­tru eko­no­mi­je u ko­jem tvr­de da su sprem­ni na sas­ta­nak s pred­stav­ni­ci­ma tur­ske vla­de

i raz­go­vor o ces­ti”, na­vo­de su iz Mi­nis­tar­stva ko­mu­ni­ka­ci­ja i pro­me­ta BiH uz na­po­me­nu da ni­je re­al­no oče­ki­va­ti ka­ko će grad­nja po­če­ti ove go­di­ne. RS je od­mah re­agi­ra­la iz­ra­ža­va­ju­ći sum­nju da taj pro­jekt mo­že vo­di­ti Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH s ob­zi­rom na nji­ho­vu us­tav­nu po­zi­ci­ju.

“Svi mos­to­vi na Dri­ni su u na­šoj nad­lež­nos­ti i iz­grad­nja naj­av­lje­ne auto­ces­te do­bro je doš­la jer ona 95 pos­to pre­la­zi pre­ko te­ri­to­ri­ja RSa. U tom po­gle­du RS tre­ba odre­di­ti tra- su i u to će­mo se uklju­či­ti sa Sr­bi­jom”, re­kao je Do­dik.

Čak 60 mos­to­va

Dok u BiH ne us­pi­je­va­ju pos­ti­ći do­go­vor oko tra­se, ni­ti tko će vo­di­ti i fi­nan­ci­ra­ti taj pro­jekt, u Sr­bi­ji je sve poz­na­to i ni­je spor­na od­lu­ka da se ces­ta gra­di. “S bo­san­ske stra­ne sto­ji da se do­go­vo­re u ve­zi s ru­tom i oče­ku­je­mo da to bu­de ri­je­še­no za mje­sec da­na. Na­ša rad­na sku­pi­na će se os­no­va­ti da vi­di­mo što je s do­ku­men­ta­ci­jom, stu­di­jom iz­vod­lji­vos­ti”, rek­la je Mi­haj­lo­vić. Ka­da je ri­ječ o Sr­bi­ji, kao dio Ko­ri­do­ra 11, au­to­ces­ta će od Be­ogra­da ići do Po­že­ge, te da­lje od Uži­ca do Ko­tro­ma­na na gra­ni­ci s BiH, ko­ji je i naj­skup­lji dio jer će pro­la­zi­ti kroz za­šti­će­ni pros­tor Zla­ti­bo­ra i Mo­kre go­re, a pre­ma pro­cje­na­ma na toj di­oni­ci bit će iz­gra­đe­no čak 60 mos­to­va, 20 tu­ne­la i 13 na­dvož­nja­ka.

PA­LE

PD

MESIĆI ROGATICA Tra­sa ko­ju pred­la­že RS Pri­jed­log FBiH Tur­ska je sprem­na fi­nan­ci­ra­ti pro­met­ni­cu ko­ja po­ve­zu­je BiH i Sr­bi­ju

VAR­DI­ŠTE

(gra­ni­ca BiH sa Sr­bi­jom) Nes­por­ni dio br­ze ces­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.