Na Ko­so­vu po­zi­vi na boj­kot sr­p­ske ro­be

Stop tr­go­vi­ni Na in­ter­ne­tu su sve češ­ći zahtjevi gra­đa­ni­ma da ne ku­pu­ju pro­izvo­de iz Sr­bi­je

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na druš­tve­nim mre­ža­ma i pri­štin­skim web stra­ni­ca­ma po­s­ljed­njih da­na su sve pri­mjet­ni­ji po­zi­vi na boj­kot sr­p­skih pro­izvo­da. Gra­đa­ni­ma se po­ru­ču­je da ne ku­pu­ju pro­izvo­de či­ji bar kod po­či­nje sa 8 60, pre­no­si TV N1.

Dok kam­pa­nja pro­tiv uvo­za ro­be iz Sr­bi­je sve vi­še ja­ča na Ko­so­vu, vri­jed­nost uvo­za na Ko­so­vo iz Sr­bi­je je sva­ke go­di­ne sve ve­ća, a an­ke­ta pro­ve­de­na u Pri­šti­ni po­ka­za­la je da gra­đa­ni za ogro­man uvoz i sim­bo­li­čan iz­voz u Sr­bi­ju okriv­lju­ju i vla­du i sa­me se­be.

Opor­be­ne stran­ke su­prot­stav­lja­ju se uvo­zu ro­be iz Sr­bi­je na Ko­so­vo, a me­đu nji­ma je naj­glas­ni­ji po­kret Sa­mo­opre­dje­lje­nje, ko­ji je svo­je­vre­me­no po­kre­nuo kam­pa­nju boj­ko­ta ro­be iz Sr­bi­je pod na­zi­vom “Voli tvo­je”, a bi­lo je i ra­di­kal­nih ak­ci­ja po­put pre­vr­ta­nja ka­mi­ona sa sr­p­skim pro­izvo­di­ma.“Sma­tra­mo da je em­bar­go tre­bao bi­ti uve­den. Boj­kot je u pot­pu­nos­ti ra­ci­ona­lan od­go­vor na agre­siv­nu po­li­ti­ku Sr­bi­je pre­ma Ko­so­vu, po­seb­no po­s­ljed­njih pet go­di­na. To bi tre­bao bi­ti je­dan ko­rak u us­pos­tav­lja­nju re­ci­pro­ci­te­ta”, re­kao je Dri­ton Qa­ushi, zas­tup­nik Sa­mo­opre­dje­lje­nja.

Iz Gos­po­dar­ske ko­mo­re Ko­so­va po­ru­ču­ju da em­bar­go ne ide u pri­log eko­nom­skoj su­rad­nji u re­gi­ji, ni Ber­lin­skom pro­ce­su. “I ta ri­ječ re­ci­pro­ci­tet, kao i boj­kot, jed­nos­tav­no pri­pa­da­ju proš­los­ti. Sa­da je vri­je­me da ra­di­mo na to­me da ima­mo otvo­re­no tr­ži­šte i da se ra­di na ja­ča­nju jav­nog mni­je­nja, ka­ko bi lju­di sa­mi od­lu­či­va­li što će ku­pi­ti”, re­kao je pred­sjed­nik Gos­po­dar­ske ko­mo­re Ko­so­va Sa­fet Ger­gja­liu.

PD

Uz po­zi­ve na boj­kot ras­te uvoz sr­p­ske ro­be na Ko­so­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.