Če­t­vr­ti­na Ni­je­ma­ca že­li vi­še pu­to­va­ti

U mis­li­ma na mo­ru Čak tre­ći­na ove go­di­ne na­mje­ra­va vi­še po­tro­ši­ti ti­je­kom od­mo­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ce­ti­ri od pet Ni­je­ma­ca u mis­li­ma je već na praz­ni­ci­ma i od­mo­ri­ma, 23 pos­to že­li pu­to­va­ti vi­še ne­go la­ni, a go­to­vo 30 pos­to vi­še po­tro­ši­ti na pu­to­va­nja, po­ka­zu­je uz os­ta­lo ana­li­za Re­ise­na­nalyse (RA), nje­mač­kog is­tra­ži­vač­kog ins­ti­tu­ta za od­mo­re i pu­to­va­nja (FUR). RA je je­dan od naj­bo­ljih po­ka­za­te­lja ras­po­lo­že­nja Ni­je­ma­ca za pu­to­va­nja, u če­mu su uz Ki­ne­ze, Ame­ri­kan­ce i Fran­cu­ze me­đu “naj­ja­čim” na­ci­ja­ma u svi­je­tu, te sto­ga po­želj­ni tu­ku­pio ris­ti u sva­koj zem­lji. Osim pr­vih naz­na­ka bo­ljeg ras­po­lo­že­nja Ni­je­ma­ca za pu­to­va­nja u ovoj go­di­ni, po če­mu su ne­što op­ti­mis­tič­ni­ji ne­go la­ni, ana­li­za po­ka­zu­je da oko 57 pos­to Ni­je­ma­ca pri­li­ke za pu­to­va­nje ove go­di­ne vi­di u ne­što bo­ljim osob­nim, ali i fi­nan­cij­skim pri­li­ka­ma u odre­di­šti­ma. “Svi po­da­ci uka­zu­ju na sta­bil­nost tu­ris­tič­ke po­traž­nje kod Ni­je­ma­ca, pa i za po­ras­te pu­to­va­nja i po­troš­nje, jer ih 23 pos­to ove go­di­ne že­li pu­to­va­ti vi­še ne­go proš­le, a 13 pos­to ma­nje. Go­to­vo 30 pos­to ove go­di­ne na pu­to­va­nja že­li po­tro­ši­ti vi­še, a 14 pos­to ma­nje”, ka­že Mar­tin Loh­mann iz FURa po­ru­ču­ju­ći da po­če­tak 2017. u Nje­mač­koj op­će­ni­to sig­na­li­zi­ra do­bre po­laz­ne uvje­te za pu­to­va­nja. Kod des­ti­na­ci­ja, 41 pos­to Ni­je­ma­ca ka­že da že­le po­sje­ti­ti one u ko­ji­ma još ni­su bi­li, što je slič­no kao i proš­le go­di­ne, kao i sklo­nos­ti za odre­di­šta.

Ta­ko ih naj­vi­še, 30 pos­to, pla­ni­ra pu­to­va­ti po vlas­ti­toj zem­lji, a sli­je­de Špa­njol­ska, Ita­li­ja, Aus­tri­ja i Tur­ska.

Ve­ći­na že­li ići gdje još ni­je bi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.