Fil­mo­vi za Os­ca­ra sla­bo za­ra­đu­ju

Lo­ša go­di­na No­mi­ni­ra­ni ni­su us­pješ­ni u ki­ni­ma De­vet kan­di­da­ta za naj­bo­lji film za­ra­di­lo je do sa­da 481 mi­li­jun do­la­ra, naj­ma­nje od 2015. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Ovo­go­diš­nji kan­di­da­ti za Os­ca­ra u ka­te­go­ri­ji naj­bo­ljeg fil­ma me­đu naj­ma­nje su ko­mer­ci­jal­no us­pješ­ni­ma ot­ka­ko je ame­rič­ka Aka­de­mi­ja za film­ske zna­nos­ti i umjet­nost pro­ši­ri­la pri­je se­dam go­di­na tu ka­te­go­ri­ju na vi­še od pet fil­mo­va. Pre­ma iz­ra­ču­nu Wall Stre­et Jo­ur­na­la, de­vet ovo­go­diš­njih kan­di­da­ta do sa­da je ukup­no za­ra­di­lo 481,4 mi­li­ju­na do­la­ra, od če­ga u pro­sje­ku 53,5 mi­li­ju­na do­la­ra u SADu i Ka­na­di.

Je­di­ni slu­čaj u po­s­ljed­njih se­dam go­di­na da su kan­di­da­ti za naj­bo­lji film za­ra­di­li ma­nje bi­la je 2015. go­di­na. Ta­da su kan­di­da­ti upri­ho­di­li sve­ga 221,7 mi­li­ju­na do­la­ra. Me­đu­tim, va­lja na­gla­si­ti ka­ko ta­da film “Ame­rič­ki snaj­per” još ni­je bio pu­šten u ši­ru ki­no­dis­tri­bu­ci­ju u ko­joj je kas­ni­je za­ra­dio 350 mi­li­ju­na do­la­ra. Osim to­ga, ni je­dan od ovo­go­diš­njih no­mi­ni­ra­nih ni­je na pu­tu za­ra­de ve­će od 150 mi­li­ju­na do­la­ra, što se ni­je do­go­di­lo od 2009. go­di­ne. Sve­ga ne­ko­li­ko na pu­tu je za­ra­de od 100 mi­li­ju­na do­la­ra.

To vri­je­di za hva­lje­ni mju­zikl “La La Land” ko­ji je za­ra­dio 90 mi­li­ju­na do­la­ra, a osvo­jio je re­kord­nih, čak 14 no­mi­na­ci­ja za pres­tiž­nu film­sku na­gra­du. U toj je ka­te­go­ri­ji fil­mo­va ko­ji bi mo­gli pri­je­ći za­ra­du od 100 mi­li­ju­na do­la­ra na­la­zi se i film “Do­la­zak” te “Hi­den Fi­gu­res” što je od­li­čan re­zul­tat s ob­zi­rom na ne­ve­li­ke bu­dže­te s ko­ji­ma su snim­lje­ni. S dru­ge stra­ne, no­mi­na­ci­je za Os­ca­ra u pra­vi­lu po­ti­ču i gle­da­nost. Pri­mje­ri za tu tvrd­nju mo­gu se na­ći u 2004. ka­da je no­mi­na­ci­ju osvo­jio “Gos­po­dar pr­ste­no­va: Po­vra­tak kra­lja” te 2010. u slu­ča­ju “Ava­ta­ra”.

Ve­ći­na ovo­go­diš­njih no­mi­ni­ra­nih za naj­bo­lji film tek če­ka ši­ru ki­no­dis­tri­bu­ci­ju. Iz­nim­ka je je­di­no “Hell or High Wa­ter” ko­ji je na iz­ma­ku svog pri­ka­zi­va­nja u ki­ni­ma. Os­ca­ri se do­dje­lju­ju 26. ve­lja­če.

REUTERS

Ryan Gos­ling i Em­ma Sto­ne, zvi­jez­de 'La La Lan­da'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.