Eu­ro­pa za­tra­ži­la snaž­ni­je otva­ra­nje ki­ne­skog tr­ži­šta

S ri­je­či na dje­la Pred­stav­nik Europ­ske uni­je u Ki­ni po­zvao Pe­king na pro­vo­đe­nje po­ru­ka iz go­vo­ra pred­sjed­ni­ka Xi Jin­pin­ga u Da­vo­su

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Europ­ska uni­ja po­zva­la je ki­ne­sku vla­du na “kon­kret­ni na­pre­dak” u otva­ra­nju ki­ne­skog tr­ži­šta nas­tav­no na go­vor pred­sjed­ni­ka Xi Jin­pin­ga proš­log tjed­na na Svjet­skom gos­po­dar­skom fo­ru­mu u Da­vo­su. “Go­vor je go­vor, a dje­la su dje­la”, iz­ja­vio je pred­stav­nik EU u Ki­ni Hans Di­et­mar Sc­hwe­isgut u sri­je­du u Pe­kin­gu do­dav­ši ka­ko bi bio “iz­ne­na­đen” ka­da Xi ne bi pro­veo re­če­no u dje­lo.

Pod­sje­ti­mo, ki­ne­ski se pred­sjed­nik u Da­vo­su - sve- ga dva da­na pri­je ina­ugu­ra­ci­je Do­nal­da Trum­pa snaž­no za­lo­žio za slo­bod­nu tr­go­vi­nu ka­zav­ši ka­ko “sa­mo­izo­la­ci­ja ni­ko­me ne po­ma­že”, pre­no­si Reuters. Slu­čaj­no ili ne, no ti­je­kom proš­log tjed­na ki­ne­ske su vlas­ti do­ni­je­le niz no­vih mje­ra ko­ji­ma je gos­po­dar­stvo do­dat­no otvo­re­no stra­nim ula­ga­nji­ma. Me­đu tim mje­ra­ma iz­dva­ja­ju se sma­nje­nje ogra­ni­če­nja na ula­ga­nja u ban­ke u dru­ge fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je.

No, Sc­hwe­isgut sma­tra ka­ko EU do sa­da ni­je vi­dje­la “do­ho­re volj­ne zna­ke da je Ki­na volj­na osi­gu­ra­ti re­ci­pro­ci­tet u pris­tu­pu tr­ži­štu za europ­ske kom­pa­ni­je”. U lip­nju proš­le go­di­ne pred­stav­niš­tvo Europ­ske tr­go­vin­ske ko­mo­re u Ki­ni je obja­vi­lo ka­ko se stra­ne kom­pa­ni­je u toj dr­ža­vi su­oča­va­ju sa sve ne­pri­ja­telj­ski­jim okruž­jem. To je re­zul­ti­ra­lo da ma­nje od po­lo­vi­ce pred­stav­ni­ka europ­skih kom­pa­ni­ja tvr­di da je sprem­no pro­ši­ri­ti svo­je pos­lo­va­nje u dru­goj eko­no­mi­ji svi­je­ta. Hans Sc­hwe­isgut od­ba­cio je mo­guć­nost tr­go­vin­skog ra­ta iz­me­đu Ki­ne i Ame­ri­ke, iz­ja­viv­ši da bi to “do­ve­lo do po­ra­za”.

REUTERS

Hans Di­et­mar Sc­hwe­isgut

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.