Jef­ti­ni­ji kre­di­ti Za­be za čla­no­ve HOK-a

Obrt­na sred­stva Ka­mat­ne ni­že pro­sječ­no tri pos­tot­na bo­da ne­go ina­če

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Za­gre­bač­ka ban­ka i Hr­vat­ska obrt­nič­ka ko­mo­ra pot­pi­sa­le su ugo­vor o su­rad­nji ko­jim će se obrt­ni­ci­ma i u 2017. omo­gu­ći­ti po­volj­ni­ji krat­ko­roč­ni kre­di­ti za obrt­na sred­sta­va i du­go­roč­ni zaj­mo­vi za traj­na obrt­na sred­stva. Te­me­ljem tog ugo­vo­ra ka­mat­ne sto­pe pro­sječ­no su po­volj­ni­je za vi­še od tri pos­tot­na bo­da ne­go u re­dov­noj po­nu­de, po­ru­ču­ju iz naj­ve­će ban­ke. Do­da­ju da se u su­bven­ci­oni­ra­nje ka­mat­nih sto­pa mo­gu uklju­či­ti i je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, a ban­ka će obrt­ni­ci­ma pru­ža­ti po­dr­šku kroz struč­no sa­vje­to­va­nje u pla­ni­ra­nju pos­lo­va­nja. Od po­čet­ka su­rad­nje Obrt­nič­ke ko­mo­re i Za­gre­bač­ke ban­ke do­ma­ćim obrt­ni­ci­ma je pla­si­ra­no vi­še od 1500 kre­di­ta, a fi­nan­ci­ra­nje je u 2016. po­ras­lo za 9 pos­to us­po­red­bi go­di­nom ra­ni­je.

L. S./PIX

D. Ra­no­ga­jec, HOK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.