DOW JONES PRESKOČIO 20.000 BO­DO­VA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ame­rič­ki bur­zov­ni in­deks Dow Jones u sri­je­du je ti­je­kom tr­go­vin­skog da­na pre­šao ra­zi­nu od 20.000 bo­do­va po pr­vi pu­ta u po­vi­jes­ti. Sko­ku in­dek­sa za 130 bo­do­va naj­vi­še su pri­do­ni­je­le di­oni­ce Bo­ein­ga i IBM-a. No, i os­ta­li in­dek­si do­tak­li su re­kord­ne ra­zi­ne, pa je ta­ko S&P 500 oja­čao 0,6 pos­to, a Na­sdaq 0,7 pos­to. Skok di­oni­ca na no­ve re­kord­ne ra­zi­ne tu­ma­či se obja­vom ni­za od­lu­ka ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa ko­ji je oja­čao op­ti­mi­zam inves­ti­to­ra. Od iz­bo­ra ame­rič­ke di­oni­ce po­ras­le su 6,5 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.