Iskus­tvo zla­ta vri­je­di

Uklju­či­va­nje na tr­ži­šte ra­da sred­stvo u ot­kla­nja­nju pre­dra­su­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Ia­ko nad­lež­no Mi­nis­tar­stvo pro­vo­di niz mjera, pos­to­ji još ve­li­ki broj ak­tiv­nos­ti po­treb­nih za osi­gu­ra­va­nje jed­na­kih mo­guć­nos­ti za oso­be s inva­li­di­te­tom

Mi­nis­tar­stvo za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku je­dan je od ak­tiv­nih part­ne­ra na pro­jek­tu Iskus­tvo zla­ta vri­je­di jer su, ka­ko po­ru­ču­ju, pre­poz­na­li nje­go­vu vri­jed­nost u či­nje­ni­ci da mo­ti­vi­ra pos­lo­dav­ce da stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom, kao i oni­ma sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja, omo­gu­će rad­nu prak­su. Po­jas­ni­li su i da op­seg pos­la Mi­nis­tar­stva uklju­ču­je skrb za is­te sku­pi­ne mla­dih, od­nos­no sus­tav­no ra­de na pro­mi­ca­nju pra­va oso­ba s inva­li­di­te­tom, po­di­za­nju kvalitete nji­ho­vog ži­vo­ta i ra­zvo­ju iz­va­nins­ti­tu­ci­onal­nih obli­ka skr­bi za oso­be s inva­li­di­te­tom, kao što skr­be i o oso­ba­ma te obi­te­lji­ma ko­je ne­ma­ju do­volj­no sred­sta­va za pod­mi­re­nje os­nov­nih ži­vot­nih po­tre­ba.

Po­ve­zi­va­nje dje­lat­nos­ti

“Gle­da­ju­ći s as­pek­ta za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom, mje­re osi­gu­ra­va­nja nji­ho­ve kon­ku­rent­nos­ti na tr­ži­štu ra­da tre­ba po­du­ze­ti vr­lo ra­no pri če­mu nji­ho­vo za­poš­lja­va­nje i rad ovi­si o pos­lo­dav­ci­ma, ali i sa­mim oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom te nji­ho­voj sprem­nos­ti i upor­nos­ti ko­ji­ma će is­ko­ris­ti­ti pri­li­ke za ško­lo­va­nje i os­po­sob­lja­va­nje. Po­bolj­ša­nje po­lo­ža­ja oso­ba s inva­li­di­te­tom na tr­ži­štu ra­da ovi­si o ci­je­lom nizu čim­be­ni­ka, no po­treb­no je po­ve­za­ti dje­lat­nos­ti obra­zo­va­nja, zdrav­s­tva, ci­vil­nog druš­tva i ins­ti­tu­ci­ja ko­je dje­lu­ju na tr­ži­štu ra­da”, za Pos­lov­ni je dnev­nik ko­men­ti­ra­la dr­žav­na taj­ni­ca pri Mi­nis­tar­stvu za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku Marija Pletikosa. Bez ob­zi­ra na po­li­tič­ko­eko­nom­ske iz­a­zo­ve i po­s­lje­di­cu glo­bal­ne fi­nan­cij­ske kri­ze, do­da­la je, pos­lo­dav­ci uvi­jek mo­gu zajednici u ko­joj pos­lu­ju pružiti dodatnu vri­jed­nost zapošljavanjem te­ško zapošljivih skupina građana te ta­ko stvo­ri­ti rav­no­te­žu iz­me­đu stva­ra­nja pro­fi­ta i druš­tve­no od­go­vor­nog poslovanja.

Pos­lo­dav­ci ko­ji da­ju pri­li­ku oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom da svo­ja zna­nja is­ka­žu na rad­nom mjes­tu ne do­bi­va­ju ti­me sa­mo na vri­jed­nos­ti po­du­ze­ća, već za­pos­le­nim oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom uz pri­li­ku za pro­fe­si­onal­ni ra­zvoj pru­ža­ju mo­guć­nost i za osob­ni ra­zvoj. Za­pos­le­ne oso­be s inva­li­di­te­tom ima­ju bo­lju sli­ku o se­bi i vi­še sa­mo­po­što­va­nja i sa­mo­po­uz­da­nja u od­no­su na ne­za­pos­le­ne, druš­tve­no su ak­tiv­ni­je, kom­pe­tent­ni­je u sva­kod­nev­nom osob­nom ži­vo­tu i eko­nom­ski sta­bil­ni­je.

“Vje­ru­je­mo da je projekt Iskus­tvo zla­ta vri­je­di do­pri­nio po­di­za­nju ra­zi­ne svi­jes­ti o po­tre­bi rav­no­prav­nog uklju­či­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom, te onih sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa na tr­ži­šte ra­da kao i spoz­na­ji o nji­ho­vim rad­nim i so­ci­jal­nim vri­jed­nos­ti­ma. Ta­ko­đer, sma­tra­mo da je iskus­tvo ko­je su stu­den­ti stek­li kod pos­lo­da­va­ca kroz ovaj projekt vr­lo vri­jed­no za nji­ho­vo dalj­nje ško­lo­va­nje i pro­fe­si­onal­ni ra­zvoj, ali da su vri­jed­no iskus­tvo stek­li i pos­lo­dav­ci te pre­poz­na­li vri­jed­nos­ti, zna­nja i vje­šti­ne oso­ba s inva­li­di­te­tom kao rav­no­prav­nih za­pos­le­ni­ka”, ka­za- la je Marija Pletikosa. Jed­na od naj­ve­ćih pre­pre­ka za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom ne­ga­ti­van je stav druš­tva zas­no­van na ste­re­oti­pi­ma i pre­dra­su­da­ma o sla­bi­jim rad­nim po­ten­ci­ja­li­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom, po­ru­ču­je, ali se po­ka­za­lo i da je nji­ho­vo uklju­či­va­nje u rad­ne pro­ce­se naj­bo­lje sred­stvo u ot­kla­nja­nju pre­dra­su­da.

Usluga osob­ne asis­ten­ci­je

Pri­tom ključ­nu ulo­gu no­si pro­ces po­di­za­nja svi­jes­ti, os­na­ži­va­nja i eman­ci­pa­ci­je te su sto­ga sku­po­vi, se­mi­na­ri, okru­gli sto­lo­vi, ra­di­oni­ce i slič­na do­ga­đa­nja pri­li­ka za os­na­ži­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom i os­vje­šta­va­nje jav­nos­ti o te­ško­ća­ma s ko­ji­ma se su­sre­ću u svojim za­jed­ni­ca­ma, ali i da se po­ka­žu nji­ho­ve mo­guć­nos­ti, sma­tra.

Sto­ga, u svr­hu traj­ne do­bro­bi­ti oso­ba s inva­li­di­te­tom Mi­nis­tar­stvo za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku u su­rad­nji s or­ga­ni­za­ci­ja­ma ci­vil­nog druš­tva pro­vo­di niz mjera s ci­ljem nji­ho­vog uklju­či­va­nja u ži­vot za­jed­ni­ce. Kao naj­z­na­čaj­ni­ju us­lu­gu Pletikosa je iz­dvo­ji­la us­lu­gu osob­ne asis­ten­ci­je na­mi­je­nje­nu oso­ba­ma s naj­te­žom vr­stom i stup­njem inva­li­di­te­ta, za koju je Mi­nis­tar­stvo una­toč re­ce­sij­skim go­di­na­ma, pro­naš­lo načine po­ve­ća­nja bro­ja korisnika us­lu­ge. Po­treb­no je spo­me­nu­ti i osi­gu­ra­va­nje us­lu­ge tu­ma­ča/pre­vo­di­te­lja zna­kov­nog je­zi­ka i vi­de­ćeg pra­ti­te­lja, a Mi­nis­tar­stvo je u raz­dob­lju od 2008. do kra­ja škol­ske go­di­ne 2012./2013. osi­gu­ra­va­lo i us­lu­gu asis­ten­ta u nas­ta­vi kao oblik po­dr­ške uče­ni­ci­ma s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju u su­rad­nji s udru­ga­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom i udru­ga­ma ko­je dje­lu­ju u ko­rist oso­ba s inva­li­di­te­tom.

“Danas do­is­ta mo­že­mo re­ći da su u po­dru­čju iz­jed­na­ča­va­nja mo­guć­nos­ti za oso­be s inva­li­di­te­tom uči­nje­ni zna­čaj­ni po­ma­ci ko­je Ko­nven­ci­ja UN-a o pra­vi­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom pos­tav­lja pred svo­je čla­ni­ce, po­se­bi­ce ka­da je ri­ječ o osvi­je­šte­nos­ti po­tre­ba oso­ba s inva­li­di­te­tom, ali i obve­za­ma dr­ža­ve u ve­zi s ti­me. No, pred na­ma je još ve­li­ki broj ak­tiv­nos­ti po­treb­nih za osi­gu­ra­va­nje jed­na­kih mo­guć­nos­ti za oso­be s inva­li­di­te­tom”, za­klju­či­la je dr­žav­na taj­ni­ca.

POS­LO­DAV­CI UVI­JEK MO­GU ZAJEDNICI PRUŽITI DODATNU VRI­JED­NOST ZAPOŠLJAVANJEM TE­ŠKO ZAPOŠLJIVIH SKUPINA GRAĐANA, KA­ŽE MARIJA PLETIKOSA

FOTOLIA

Uz pro­fe­si­onal­ni ra­zvoj, oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom zapošljavanjem se pru­ža mo­guć­nost i za osob­ni ra­zvoj

PD

Marija Pletikosa iz Mi­nis­tar­stva za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.