Ati­pi­čan slu­čaj

Mu­nja i u pred­ste­ča­ju osva­ja no­va tr­ži­šta, pri­ho­di ras­tu 20%

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Pred­sjed­nik Upra­ve Ivan Mi­lo­lo­ža ugo­vo­rio je no­ve pos­lo­ve za Ka­tar, Grč­ku i Li­ba­non te­ške 3,1 mil. eura

Uz stan­dard­na stra­na tr­ži­šta Ru­si­je, exJu­gos­la­vi­je, Polj­ske, Ukra­ji­ne i Ita­li­je, gdje od ra­ni­je iz­vo­zi za­gre­bač­ka Mu­nja, je­di­ni hr­vat­ski pro­izvo­đač aku­mu­la­to­ra, doz­na­je­mo, u Za­gre­bu je upra­vo u ti­je­ku pro­izvod­nja i za no­ve na­ru­či­te­lje iz Ka­ta­ra, Grč­ke i Li­ba­no­na. Po­sao za Ka­tar vri­je­dan je dva milijuna eura, onaj za Gr­ke mi­li­jun eura, dok is­po­ru­ka do­go­vo­re­na za Li­ba­non iz­no­si sto ti­su­ća eura.

U 2017. se oče­ku­je i rast pri­ho­da Mu­nje od naj­ma­nje 20%, a sli­je­di za­vr­še­tak nje­zi­na ati­pič­nog pred­ste­ča­ja, u ko­jem je zbog ma­log du­ga na­vod­no je iz­no­sio oko 400.000 kuna, tvrt­ka za­vr­ši­la u tom du­go­traj­nom pos­tup­ku, dok je u nizu predstečejava kao vjerovnik otpisala 16 milijuna kuna potraživanja svojim dužnicima.

Pred­sjed­nik Upra­ve Mu­nje Ivan Mi­lo­lo­ža, poz­nat ne sa­mo kao biv­ši pred­sjed­nik Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca, ne­go i po dok­to­ra­tu “Stra­te­gi­ja uprav­lja­nja po­du­ze­ći­ma u kri­zi” ko­jeg su pre­ma Ve­čer­njem lis­tu ot­ku­pi­li nje­mač­ki znan- stve­ni­ci, ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti sam pos­tu­pak. Sa­mo je po­t­vr­dio sve ono što mu­či pred­ste­čaj­ne duž­ni­ke, od­nos­no ge­ne­ral­no ote­ža­va­ju­ću okol­nost za pos­lo­va­nje duž­ni­ka ti­je­kom pro­vo­đe­nja pred­ste­ča­ja, i to gle­de pre­pre­ke za pre­uzi­ma­nje no­vih obve­za i do­go­va­ra­nje no­vih pos­lo­va.

“Spe­ci­fič­nost ovog pos­tup­ka je da ste blo­ki­ra­ni u pos­lo­va­nju dok ne iz­a­đe­te iz pred­ste­čaj­ne na­god­be”, ka­že Mi­lo­lo­ža, ko­ji ot­kri­va i ka­ko je u pro­tek­lih dva mje­se­ca sklo­pio ne­ko­li­ko no­vih iz­voz­nih pos­lo­va, a ključ­no je što se ti- ču ula­ska Mu­nje na no­va tr­ži­šta. Ukrat­ko, Fi­na je sad pro­ve­la dru­gos­tu­panj­ska rje­še­nja po­sri­je­di su usvo­je­ne žal­be vje­rov­ni­ka, i obja­vi­la svo­je no­vo rje­še­nje o pri­hva­ća­nju pla­na fi­nan­cij­skog i ope­ra­tiv­nog res­truk­tu­ri­ra­nja Mu­nje od 20. si­ječ­nja. Na­kon što ono pos­ta­ne iz­vr­š­no, od­nos­no po pro­te­ku žal­be­nog ro­ka, Mu­nja u ro­ku od 15 da­na tre­ba pre­da­ti pa­pi­re na sud za za­klju­če­nje na­god­be. Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja u ra­du ima još 30ak pred­ste­čaj­nih pred­me­ta ko­ji se vo­de po Za­ko­nu o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju i pred­ste­čaj­noj na­god­bi, ko­ji je va­žio pri­je do­no­še­nja no­vog Ste­čaj­nog za­ko­na. Po ne­ki­ma, slu­ča­je­vi su spe­ci­fič­ni, kao što je to “is­pod ra­da­ra” i ati­pič­ni pred­met Mu­nje.

U PRED­STE­ČA­JU SU ZAVRŠILI ZBOG 400.000 KUNA DU­GA, DOK JE U NIZU PREDSTEČEJAVA KAO VJEROVNIK OTPISALA 16 MILIJUNA KUNA POTRAŽIVANJA SVOJIM DUŽNICIMA

IGOR KRALJ/PIXSELL

Ivan Mi­lo­lo­ža, pred­sjed­nik Upra­ve tvrt­ke Mu­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.