Pi­šu se no­vi uvje­ti za ka­te­go­ri­za­ci­ju apart­ma­na

ak­tu­al­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK

Ujed­na­či­ti kva­li­te­tu Mi­nis­tar Cap­pel­li za­po­čeo raz­go­vo­re s obi­telj­skim smje­šta­jem

IMAMO APARTMANE S ISTIM BROJEM ZVJEZDICA, A RAZLIČITOM RAZINOM KVALITETE

‘Cilj je da ide­mo u ko­rak s mo­der­nim tren­do­vi­ma, osi­gu­ra­mo za­do­volj­stvo gos­ti­ju i ot­pus­ti­mo pre­ve­li­ko ad­mi­nis­tri­ra­nje’

Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma ne odus­ta­je od re­ka­te­go­ri­za­ci­je obi­telj­skog smje­šta­ja, no ona će se pro­ves­ti u skla­du s no­vim mi­ni­mal­nim uvje­ti­ma ko­ji će od­go­va­ra­ti zah­tje­vi­ma tr­ži­šta i sma­nji- ti ne­po­treb­no ad­mi­nis­tri­ra­nje, po­t­vr­dio nam je mi­nis­tar Ga­ri Cap­pel­li ko­ji je ovog tjed­na za­po­čeo raz­go­vo­re s pred­stav­ni­ci­ma obi­telj­skog smje­šta­ja iz Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re te sa­vje­to­va­li­šta za obi­telj­ski smje­štaj In­ter­li­go.

“U slje­de­ća dva tjed­na po­nov­no ćemo se sas­ta­ti i raz­mo­tri­ti naj­bo­lje op­ci­je za ra­zvoj obi­telj­skog smje­šta­ja. Sva­ka­ko smo sprem­ni iz­mi­je­ni­ti pra­vil­ni­ke ko­ji da­ju mi­ni­mal­ne teh­nič­ke uvje­te za obi­telj­ske iz­najm­lji­va­če, ta­ko da ide­mo u ko­rak s mo­der­nim tren­do­vi­ma, osi­gu­ra­mo za­do­volj­stvo gos­ti­ju i ot­pus­ti­mo pre­ve­li­ko ad­mi­nis­tri­ra­nje pri­li­kom ka­te­go­ri­za­ci­je obje­ka­ta”, ka­že Ga­ri Cap­pel­li. Is­ti­če ka­ko je cilj su­rad­nja s udru­že­nji­ma pri­vat­nog smje­šta­ja, ko­ji či­ni po­lo­vi­cu smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta.

Ka­ko je poz­na­to, pro­tiv ide­je re­ka­te­go­ri­za­ci­je, bez is­to­dob­ne iz­mje­ne mi­ni­mal­nih stan­dar­da is­tu­pi­la je Za­jed­ni­ca obi­telj­skog smje­šta­ja Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, či­ji pred­sjed­nik Ne­djelj­ko Pi­ne­zić sma­tra da to ni­je u skla­du s Na­ci­onal­nim pla­nom ra­zvo­ja obi­telj­skog smje­šta­ja. Ko­mo­ra je za edu­ka­ci­ju i uvo­đe­nje

A. Ci­ca­rel­li vlas­ni­ca In­ter­li­ga

cer­ti­fi­ka­ta “Izvor­no hr­vat­skog do­ma­ćins­tva”, te da će re­ka­te­go­ri­za­ci­ja pred­stav­lja­ti no­ve na­me­te i po­tje­ra­ti po­du­zet­ni­ke u si­vu zo­nu.

Ana­ma­ri­ja Ci­ca­rel­li, vlas­ni­ca In­ter­li­ga. za­la­že se za re­ka­te­go­ri­za­ci­ju ko­ja će uves­ti jed­na­ke stan­dar­de za sve smje­štaj­ne ka­pa­ci­te­te te omo­gu­ći­ti obi­telj­skom smje­šta­ju da se tran­sfor­mi­ra se u ja­ku po­du­zet­nič­ku sna­gu tu­riz­ma.

“Ak­tu­al­na re­gu­la­ti­va ne od­go­va­ra zah­tje­vi­ma tr­ži­šta ni­ti pri­ro­di obi­telj­skog smje­šta­ja, a iz­mje­ne ko­je su se ra­di­le ti­je­kom go­di­na bi­le su uglav­nom koz­me­tič­ke. Po­tre­ba re­ka­te­go­ri­za­ci­je, sva­ka­ko uz no­ve mi­ni­mal­ne stan­dar­de, po­seb­no vri­je­di za ka­pa­ci­te­te ko­ji su dav­no do­bi­li ka­te­go­ri­za­ci­ju, i ni­su se mo­ra­li pri­la­go­đa­va­ti kak­vim tak­vim iz­mje­na­ma i po­ve­ća­va­ti kva­li­te­tu. Ta­ko danas imamo apartmane s jed­na­kim brojem zvjezdica, a različitom razinom kvalitete, što je zbu­nju­ju­će za gos­te. Svi­ma nam je in­te­re­su da se iz­najm­lji­va­či­ma omo­gu­će po­volj­na ula­ga­nja, du­lja se­zo­na i u ko­nač­ni­ci bo­lja za­ra­da”, sma­tra Ana­ma­ri­ja Ci­ca­rel­li.

GO­RAN KOVAČIĆ/PIXSELL

Ak­tu­al­na re­gu­la­ti­va ne od­go­va­ra zah­tje­vi­ma tr­ži­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.