No­va po­nu­da za rje­ša­va­nje du­ga Ci­mo­sa još ni­je za­do­vo­lja­va­ju­ća

Spor Slo­ven­ci pred­la­žu na­god­bu i is­pla­tu pet milijuna eura za dug pre­ma Ri­ječ­koj ban­ci

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić iz­ja­vio je ju­čer na­kon sjed­ni­ce Vla­de ka­ko je sti­gla no­va slo­ven­ska po­nu­da za rje­ša­va­nje du­ga ko­par­skog Ci­mo­sa, no ka­ko ne za­do­vo­lja­va zah­tje­ve te će se o njoj oz­bilj­no raz­mis­li­ti i u slje­de­ćih de­se­tak da­na od­go­vo­ri­ti. Na pri­mjed­bu no­vi­na­ra da je rok za do­go­vor kraj si­ječ­nja, Ma­rić je ka­zao ka­ko rok ni- je odre­đen jed­nim da­nom, od­nos­no ka­ko se mo­že ma­lo pro­lon­gi­ra­ti jer je važ­ni­je ri­je­ši­ti pro­blem.

“Ni­je to rok odre­đen jed­nim da­nom. Rok is­ti­če, ali mo­že se ma­lo pro­lon­gi­ra­ti, jer je važ­ni­je ri­je­ši­ti pro­blem ne­go sad si­li­ti zbog dva da­na rok”, ka­zao je Ma­rić. Po­zi­va­ju­ći se na nes­luž­be­ne iz­vo­re, slo­ven­ski me­di­ji pi­šu da je slo­ven­ska stra­na Za­gre­bu pos­la­la služ­be­ni pri­jed­log o van­sud­skoj na­god­bi i is­pla­ti 5 milijuna eura, što je vi­še ne­go što je nu­di­la ra­ni­je, za dug Ci­mo­sa pre­ma Ri­ječ­koj ban­ci, či­ja je glav­ni­ca oko 20 milijuna eura. Ci­mos ima ne­što vi­še od se­dam ti­su­ća za­pos­le­nih. Pro­izvo­di di­je­lo­ve za auto­in­dus­tri­ju i ima po­druž­ni­ce u vi­še dr­ža­va u re­gi­ji, pa ta­ko i u Hr­vat­skoj.

PATRIK MACEK/PIXSELL

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.