PROJEKT LNG TERMINALA RAZVIJA SE PRE­MA PLANU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je ovog tjed­na mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke Sla­ven Do­bro­vić naj­a­vio da će se LNG ter­mi­nal na Kr­ku na­ći u no­voj ener­get­skoj stra­te­gi­ji, ju­čer su i iz sa­me tvrt­ke LNG Hrvatska po­t­vr­di­li da se projekt odvi­ja pre­ma planu. Na­ime, projekt je do­ži­vio mo­di­fi­ka­ci­ju u od­no­su na pr­vot­nu za­mi­sao te LNG sprem­ni­ci ne­će bi­ti fik­s­ni ne­go plu­ta­ju­ći, a što je jef­ti­ni­je i flek­si­bil­ni­je za mo­gu­će sma­nje­nje ili po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta terminala. Projekt je u fa­zi ras­pi­si­va­nja na­tje­ča­ja, a za što je po­treb­na po­t­vr­da Skup­šti­ne druš­tva. Do­bro­vić je naj­a­vio da će ter­mi­nal, ka­pa­ci­te­ta dvi­je mi­li­jar­de kub­nih me­ta­ra pli­na, na Kr­ku bi­ti za­vr­šen do kra­ja 2019. go­di­ne. Iz LNG-a Hrvatska su po­t­vr­di­li da bi pro­jek­t­na do­ku­men­ta­ci­ja kop­ne­nog di­je­la terminala, a za ko­ji je osi­gu­ra­no 4,9 milijuna eura iz EU fon­do­va, tre­bao bi­ti za­vr­šen ti­je­kom ožuj­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.