OD­NOS­NO 200 KUNA CI­JE­NA PUTOVNICE 50

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da je na sjed­ni­ci do­ni­je­la ured­bu ko­jom se uprav­ne pris­toj­be ko­je se pla­ća­ju ti­je­li­ma dr­žav­ne upra­ve, a či­ne pri­hod dr­žav­nog pro­ra­ču­na, sma­nju­ju za 30 posto. Pred­sjed­nik Vla­de An­drej Plen­ko­vić is­tak­nuo je da je to još je­dan ko­rak ko­jim se ras­te­re­ću­ju i gra­đa­ni i po­du­zet­ni­ci. Ta se ured­ba pri­mje­ri­ce od­no­si na pris­toj­be ko­je gra­đa­ni pla­ća­ju za iz­ra­du putovnice, ko­ja će se sa­da pla­ća­ti 50 kuna, od­nos­no 200 kuna u žur­nom pos­tup­ku. Iz­ra­da vo­zač­ke do­zvo­le sa­da će ko­šta­ti 15 kuna, a pris­toj­ba za os­ni­va­nje tvrt­ke pla­ćat će se 250 kuna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.