BUG FUTURE SHOW

ROBOTI MIJENJAJU NAČINE POSLOVANJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DANIJEL LIJOVIĆ/VL

Šef Si­emens je ot­krio da 70 posto rad­nih mjes­ta u Si­emen­su ne­će pos­to­ja­ti za 10-ak go­di­ne, re­kao je Sa­ša Kra­mar iz Hr­vat­skog te­le­ko­ma

Poz­na­to je da je sve iz­vjes­ni­je da će auto­nom­na vo­zi­la za­uze­ti uli­ce, no tko će od­go­va­ra­ti za pro­met­ni pre­kr­šaj tak­vog auto­mo­bi­la put­nik ili tvrt­ka ko­ja je i pro­izve­la vo­zi­lo? Ho­će li tak­vo vo­zi­lo u te­škoj pro­met­noj si­tu­aci­ji iz­a­bra­ti da pri­je šti­ti svog put­ni­ka ili gru­pu uče­ni­ka na ces­ti? Ta pi­ta­nja se mo­ra­ju ri­je­ši­ti pu­no pri­je, ne­go se bri­nu­ti ho­će li roboti pre­uze­ti svi­jet od čo­vje­ka. Ovo je za­klju­čak pa­ne­lis­ta na za­gre­bač­koj teh­no­lo­škoj kon­fe­ren­ci­ji Bug Future Show. Ana So­vić Kr­žić (Hr­vat­ski ro­bo­tič­ki sa­vez), Sa­ša Kra­mar (član upra­ve HTa), Sven Ma­ru­šić (In­foCu­mu­lus) i Dra­go Ga­lić iz Bu­ga su ras­prav­lja­li o te­mi “Roboti na­pa­da­ju: umjet­na in­te­li­gen­ci­ja u do­bru i zlu”. “U ro­bo­ti­ci ne mo­že­mo go­vo­ri­ti o mo­ral­nos­ti jer roboti ne­ma­ju svi­jest. Nit­ko još ni za čo­vje­ka ne mo­že pos­ta­vi­ti mo­ral­na pra­vi­la ko­ja za sve lju­de vri­je­de jed­na­ko, ka­ko ćemo on­da za stroj na­ći al­go­ri­tam za mo­ral­nost. Asi­mov­lje­va tri za­ko­na ro­bo­ti­ke su u ope­ra­tiv­nom smis­lu ne­pri­mje­nji­vi”, is­tak­nuo je Dra­go Ga­lić, a pred­sjed­ni­ca Hr­vat­skog ro­bo­tič­kog sa­ve­za Ana So­vić Kr­žić je oci­je­ni­la da čo­vjek još ni­je us­pio ra­zvi­ti ra­ču­na­lo ko­je će sa­mos­tal­no mo­ći od­lu­či­va­ti ko­ji će za­da­tak pr­vo rje­ša­va­ti.

Na kon­fe­ren­ci­ju su sti­gli i ro­bo­ti­pa­uci hr­vat­skog star­tu- pa STEMI ko­ji že­le po­pu­la­ri­zi­ra­ti uče­nje zna­nos­ti, teh­no­lo­gi­je, in­že­njer­stva i ma­te­ma­ti­ke. Šes­te­ro­no­gi STEMI oči­to ne iz­a­zi­va strah, ne­go je svim po­sje­ti­te­lji­ma bio sim­pa­ti­čan. No, ono što bi pri­je mo­glo pres­tra­ši­ti lju­de je gu­bi­tak rad­nih mjes­ta ko­ja pre­uzi­ma­ju roboti i umjet­na in­te­li­gen­ci­ja.

“Šef Si­emens je ot­krio da 70 posto rad­nih mjes­ta u Si­emen­su ne­će pos­to­ja­ti za 10ak go­di­ne. Pos­tat će auto­ma­ti­zi­ra­na. I mi u HTu smo po­kre­nu­li stva­ra­nje mre­že ko­ja će se sa­mos­tal­no op­ti­mi­zi­ra­ti i re­kon­fi­gu­ri­ra­ti”, re­kao je Sa­ša Kra­mar iz HTa. No, pa­ra­lel­no se do­ga­đa­ju i pro­mje­ne u na­či­nu poslovanja glo­bal­no ot­krio nam je Bu­gov pa­nel o “gig eko­no­mi­ji” ili eko­no­mi­ji neo­vis­nih pro­fe­si­ona­la­ca. I iz Hr­vat­ske mo­že­te ra­di­ti pos­lo­ve pro­gra­mer­ske, di­zaj­ner­ske, autor­ske i dru­ge pos­lo­ve za dru­ge na­ru­či­te­lje pa čak i iz dru­gih dr­ža­va. Na kon­fe­ren­ci­ju se Skype­om iz Lon­do­na ja­vio i Ne­nad Ba­kić i iz­vi­jes­tio da je za projekt ro­bo­ta u hr­vat­skim ško­la­ma skup­lje­no već pre­ko 260.000 do­la­ra.

DALIBOR URUKALOVIĆ/PIXSELL

Pa­nel ras­pra­va 'Roboti na­pa­da­ju: umjet­na in­te­li­gen­ci­ja u do­bru i zlu'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.