HUP i HGK za­zi­va­ju od­luč­ni­je po­te­ze

Sto da­na Plen­ko­vi­će­ve vla­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­vo­dom 100 da­na Vla­de, čel­ni­ci HUPa i HGKa poz­dra­vi­li su mje­re us­mje­re­ne ras­te­re­će­nju gos­po­dar­stva, no upo­zo­ri­li su da ne­dos­ta­ju struk­tur­ne re­for­me u zdrav­s­tve­nom, mi­ro­vin­skom, obra­zov­nom i sus­ta­vu dr­žav­nih po­du­ze­ća.

“Vla­da se fo­ku­si­ra­la na de­fi­ni­ra­nje i pro­ved­bu obu­hvat­ne po­rez­ne re­for­me i iz­ra­du ak­cij­skog pla­na za ras­te­re­će­nje gos­po­dar­stva”, ka­zao je pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić, na­po­mi­nju­ći ka­ko “ohra­bru­je što se iz na­ve­de­nih ak­tiv­nos­ti vi­di jas­na us­mje­re­nost Vla­de pre­ma gos­po­dar­stvu s na­mje­rom da se pos­lov­nim su­bjek­ti­ma olak­ša pos­lo­va­nje”. Ipak, s ob­zi­rom na to da RH pre­ma go­to­vo svim po­ka­za­te­lji­ma kon­ku­rent­nos­ti za­os­ta­je u od­no­su na pro­sjek dr­ža­va sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe “nu­žan je niz struk­tur­nih re­for­mi mi­ro­vin­skog, zdrav­s­tve­nog, obra­zov­nog sus­ta­va ili re­for­me dr­žav­ne upra­ve i jav­nih po­du­ze­ća”, do­dao je Bu­ri­lo­vić. Na­vo­di ka­ko su na­prav­lje­ni po­je­di­ni pre­du­vje­ti po­put os­ni­va­nja Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne ili Mi­nis­tar­stva de­mo­gra­fi­je, či­me su apos­tro­fi­ra­ni važ­ni pro­ble­mi ko­ji do sa­da ni­su bi­li u fo­ku­su, “ali su u pr­vih 100 da­na iz­os­ta­li od­luč­ni­ji po­te­zi”.

Glav­ni di­rek­tor HUPa Da­vor Ma­je­tić is­tak­nuo je da su u pr­vih 100 da­na Vla­de pro­ve­de­ne mno­ge mje­re, od ko­jih su pos­lo­dav­ci s ne­ki­ma ma­nje, a s ne­ki­ma vi­še za­do­volj­ni. Po­rez­na re­for­ma, ka­ko je re­kao, do­ni­je­la je ve­će ras­te­re­će­nje po­du­zet­ni­ci­ma i gra­đa­ni­ma, no ono i da­lje ni­je do­volj­no te su uz nju po­treb­ne i broj­ne dru­ge re­for­me ko­ji­ma će se stva­ra­ti ve­će ušte­de i bo­lja pos­lov­na kli­ma.

“Ia­ko je već proš­lo 100 da­na od po­čet­ka ra­da ove Vla­de i da­lje ni­su odre­đe­ne oso­be za rad na ključ­nim po­zi­ci­ja­ma, što za­us­tav­lja nuž­ne pro­mje­ne”, za­mje­ra Ma­je­tić.

Glav­ni di­rek­tor HUP-a Da­vor Ma­je­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.