ĐĐ Spe­ci­jal­na vo­zi­la sklo­pio ugo­vor vri­je­dan 17 mil. kuna

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Đu­ro

Đa­ko­vić Spe­ci­jal­na vo­zi­la sklo­pi­la su s fran­cu­skim na­ru­či­te­ljem ugo­vor o pro­izvod­nji i is­po­ru­ci va­go­na u vri­jed­nos­ti 17 milijuna kuna, pri­op­ći­la je ju­čer upra­va Đu­re Đa­ko­vi­ća.

Va­go­ni bi tre­ba­li bi­ti is­po­ru­če­ni u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju ove go­di­ne. Va­go­ni Ta­ins na ko­je se ugo­vor od­no­si, za­pre­ma­ju 64 pros­tor­na me­tra i di­zaj­ni­ra­ni su za pri­je­voz vap­nen­ca i slič­nih pra­škas­tih ma­te­ri­ja­la osjet­lji­vih na at­mo­sfe­ri­li­je. Omo­gu­ću­ju tran­s­port na svim europ­skim že­ljez­ni­ca­ma nor­mal­nog ko­lo­si­je­ka i do­pu­nju­ju pos­to­je­ći asor­ti­man va­go­na ko­ji su re­zul­tat vlas­ti­tog ra­zvo­ja tvrt­ke Đu­ro Đa­ko­vić Spe­ci­jal­na vo­zi­la za po­tre­be ke­mij­ske i slič­nih in­dus­tri­ja. No­vim ugo­vo­rom i is­po­ru­ka­ma Đu­ro Đa­ko­vić Spe­ci­jal­na vo­zi­la do­dat­no oja­ča­va­ju po­zi­ci­ju na za­pad­no­europ­skom tr­ži­štu i po­t­vr­đu­je ori­jen­ta­ci­ju na ra­zvoj i pro­izvod­nju zah­tjev­nih va­go­na spe­ci­ja­li­zi­ra­ne na­mje­ne i iz­ved­be, ka­žu u Spe­ci­jal­nim vo­zi­li­ma.

IVI­CA GALOVIĆ/PIXSELL

Ta­ins va­go­ni proizvode se za fran­cu­skog na­ru­či­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.