Te­le2 Hrvatska u 2016. pri­vu­kao na svo­ju mre­žu 70 ti­su­ća tu­ris­ta

Go­diš­nji re­zul­ta­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Te­le2

je u po­s­ljed­njem tro­mje­se­čju 2016. go­di­ne iz­gu­bio 70 ti­su­ća korisnika. No, ri­ječ je o po­s­lje­di­ci re­kord­ne tu­ris­tič­ke se­zo­ne ti­je­kom ko­je je is­ti broj korisnika i do­bio. Ukup­no je tre­ći mo­bil­ni ope­ra­ter la­ni imao us­pješ­nu go­di­nu. Po­ve­ćao je ukupan broj korisnika s 785 ti­su­ća na 801 ti­su­ću, i to ma­hom kroz po­ve­ća­nje ba­ze pret­plat­ni­ka. Us­to, Te­le2 je 2016. go­di­nu za­klju­čio s ras­tom pri­ho­da 1,43 na 1,53 šved­ske kru­ne. Tvrt­ka je os­tva­ri­la i po­zi­ti­van EBIT, ko­ji je s mi­nu­sa od 20 milijuna šved­skih kru­na u 2015. na­ras­tao na plus od 27 milijuna šved­skih kru­na. Ipak, ope­ra­tiv­na do­bit kom­pa­ni­je la­ni je skliz­nu­la sa 138 milijuna na 102 milijuna šved­skih kru­na. U Te­le2 na­vo­de da su na pad ope­ra­tiv­ne do­bi­ti utje­ca­le ve­će nak­na­de za ra­di­ofrek­ven­cij­ski spek­tar. Vik­tor Pav­li­nić, pred­sjed­nik Upra­ve Te­le2 ka­že da je za­do­vo­ljan, jer go­di­nu za­klju­ču­ju s ras­tom ko­ris­nič­ke ba­ze i ras­tom pri­ho­da. “Po­seb­no ve­se­li rast privatnih i poslovnih korisnika pretplatničkih usluga”, za­klju­ču­je Pav­li­nić.

RAST BRO­JA PRIVATNIH I POSLOVNIH KORISNIKA PRETPLATNIČKIH USLUGA ŠTO SE ODRAZIO SE NA PRI­HOD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.