U sre­di­štu Be­ogra­da ni­ču tri stam­be­no-pos­lov­na tor­nja

Luk­suz Projekt kom­pa­ni­je AFI Eu­ro­pe po­čet će se gra­di­ti još ove go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

AFI Eu­ro­pe već je pri­su­tan u Sr­bi­ji, kao i u Če­škoj, Ru­munj­skoj, Bu­gar­skoj, Nje­mač­koj, La­tvi­ji i Polj­skoj

Za naj­vi­še pet go­di­na uli­ca ko­ja vo­di u sre­di­šte Be­ogra­da do­bit će pot­pu­no no­vi iz­gled. Mjes­tu gdje se u Uli­ci kne­za Mi­lo­ša na­la­zio MUP bit će pre­tvo­re­no u pos­lov­no-stam­be­ni kom­pleks od 68.000 če­tvor­nih me­ta­ra.

Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pro­jek­ta, na­zva­nog Skyli­ne Bel­gra­de, iz­no­si 200 milijuna eura, jav­lja por­tal eKa­pi­ja.

U sre­di­štu kom­plek­sa su tri tor­nja, je­dan za pos­lov­ni pros­tor od 30.000 kvadrata, a dru­ge dva za stam­be­ni od 34.000 če­tvor­nih me­ta­ra, dok je za ma­lo­pro­daj­ni pros­tor osi­gu­ra­no 4000 kvadrata.

No­vi sim­bol gra­da

Inves­ti­tor je AFI Eu­ro­pe, ne­kret­nin­ska kom­pa­ni­ja ko­ja pos­lu­je u sre­diš­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi, a na tr­ži­štu Sr­bi­je pri­sut­na je od 2005. go­di­ne, ka­da je za­po­če­la projekt Air­port City Bel­gra­de, dok je 2014. go­di­ne kre­nu­la u iz­grad­nju Cen­tral Gar­de­na, stam­be­ne če­t­vr­ti u sre­di­štu Be­ogra­da.

“Po­nos­ni smo na ovaj projekt za ko­ji vje­ru­je­mo da će pred­stav­lja­ti sim­bol Be­ogra­da. Ovaj kom­pleks pru­žit će svojim sta­na­ri­ma je­dins­tve­ne po­god­nos­ti i luk­suz, a sve to na pres­tiž­noj lo­ka­ci­ji u sa­mom sre­di­štu gra­da, ne­da­le­ko od glav­nih pro­met­ni­ca i di­plo­mat­skih pred­stav­ni­šta­va. Naš pro­daj­ni ured bit će otvo­ren u pr­voj po­lo­vi­ni 2017. go­di­ne”, re­kao je Adir El-Al, vo­di­telj pro­jek­ta Skyli­ne Bel­gra­de.

Si­ni­ša Ma­li, gra­do­na­čel­nik Be­ogra­da, re­kao je da će i ci­je­la Uli­ca kne­za Mi­lo­ša bi­ti re­kon- stru­ira­na ove go­di­ne, imat će po tri tra­ke s obje stra­ne, kao i dr­vo­red, a bit će i pri­la­go­đe­na pje­ša­ci­ma.

Ma­li je do­dao ka­ko se na­da da će inves­ti­to­ri do­bi­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu u ko­lo­vo­zu ili ruj­nu ove go­di­ne, ka­da bi mo­gla po­če­ti grad­nja kom­plek­sa Skyli­ne Bel­gra­de.

Iskus­ni ula­ga­či

Ka­ko na­vo­de inves­ti­to­ri, ku­po­vi­na sta­na u Skyli­ne Bel­gra­deu pred­stav­lja “pro­miš­lje­nu du­go­roč­nu inves­ti­ci­ju i pra­vi ko­rak ka si­gur­noj bu­duć­nos­ti”, ka­ko zbog od­lič­ne lo­ka­ci­je u sa­mom sre­di­štu gra­da, ta­ko i zbog ula­ga­nja u iz­u­zet­no kva­li­tet­nu i pres­tiž­nu grad­nju ko­ja pru­ža mnoš­tvo po­god­nos­ti. Na­ve­de­no je i da ci­je­ne još ni­su for­mi­ra­ne, ali da se mo­gu us­po­re­di­ti s na­se­ljem Cen­tral Gar­den u ko­jem je je prosječna ci­je­na če­tvor­nog me­tra 2150 eura, bez PDV-a.

Ek­s­klu­ziv­ni zas­tup­nik pro­da­je pros­to­ra u kom­plek­su Skyli­ne Bel­gra­de je kon­zul­tant­ska ku­ća za ne­kret­ni­ne CBRE Sr­bi­ja.

AFI Eu­ro­pe su­dje­lu­je u ra­zvo­ju i inves­ti­ra­nju u stam­be­no­pos­lov­ne pro­jek­te u Če­škoj, Ru­munj­skoj, Bu­gar­skoj, Nje­mač­koj, La­tvi­ji i Polj­skoj. Kom­pa­ni­ja razvija pos­lov­ne kom­plek­se, tr­go­vač­ke cen­tre, pos­lov­ne i lo­gis­tič­ke par­ko­ve i stam­be­ne pro­jek­te.

U JEDNOM TORNJU BIT ĆE POS­LOV­NI PROSTORI NA 30.000 KVADRATA, A U DRU­GA DVA 38.000 KVADRATA NAMIJENJENO JE STANOVIMA I TRGOVINAMA

PD

U kom­pleks Skyli­ne Bel­gra­de bit će ulo­že­no 200 milijuna eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.